Nieuwe wegcode blijft uit. Dus stuurt N-VA de bestaande bij.

4 april 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

De zesde staatshervorming zorgde voor een verdere versnippering van de bevoegdheden mobiliteit en wegverkeer. Vooral daarom is het tot op heden nog niet tot een nieuwe wegcode kunnen komen. Donderdag werden dan ook onder impuls van N-VA in de Kamer op de valreep een aantal bijsturingen aan de bestaande wegcode goedgekeurd die van belang zijn voor Vlaanderen. Ze moeten een aantal concrete ingrepen op de weg mogelijk maken die de verkeersveiligheid verhogen. Voor de toekomst ziet de N-VA maar één oplossing: de gewesten moeten volledige bevoegdheid krijgen over het mobiliteitsbeleid op hun grondgebied, dus ook over de verkeerswetgeving en het toezicht daarop.

In september 2018 zag de Vlaamse Regering zich genoodzaakt om een negatief advies uit te brengen over het voorstel van nieuwe wegcode dat werd voorbereid door de federale administratie en het kabinet van federaal minister van Mobiliteit Bellot. In dat voorstel wou men immers de gehele bestaande wegcode opheffen en die vervangen door een volledig nieuwe wegcode. Dat ondermijnde echter de rechtszekerheid want over heel wat bepalingen van de wegcode zijn de gewesten bevoegd of medebevoegd.

De Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State moet zich nu uitspreken over die bevoegdheidsproblemen. De federale regering zit intussen in lopende zaken en de parlementen houden hun laatste vergaderingen. De kans dat de nieuwe wegcode er deze bestuursperiode nog komt smelt dus als sneeuw voor de zon. De Vlaamse Regering had eerder al te kennen gegeven dat een aantal maatregelen van de nieuwe wegcode liefst toch nog deze bestuursperiode mogelijk worden gemaakt.

Kamerlid Daphne Dumery: “Vorige zomer werd al ons wetsvoorstel goedgekeurd dat de schoolstraat in de wegcode inschrijft. Het toenemend succes daarvan in Vlaanderen maakte een uniform kader nodig. Nu hebben we dat kader met een nieuw wetsvoorstel verfijnd. Ook speed pedelecs en andere rijwielen (zoals bakfietsen) krijgen toegang tot de schoolstraat. Inwoners zullen met hun wagen de schoolstraat kunnen inrijden met een vergunning. Een ander wetsvoorstel van de N-VA legt de basis voor fietszones, een aaneensluiting van straten waar de regels van de fietsstraat gelden. Dat zal heel wat verkeersborden besparen. Ook het wetsvoorstel “alle fietsers tegelijk groen”, dat ik mee ondertekende, raakte gestemd. Daarin zitten heel wat bepalingen die de zwakke weggebruikers ten goede komen, zoals aparte veilige doorstromingsmogelijkheden voor zwakke weggebruikers aan verkeerslichten.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “De Belgische wegcode is een oldtimer van 40 jaar oud. Vanuit Vlaanderen dringen we al lang aan op aanpassingen in het belang van de meest kwetsbare weggebruikers. Dankzij deze aanpassingen kunnen we de verkeersveiligheid verder versterken. Zo ben ik bijvoorbeeld erg blij met de wettelijke verankering van “vierkant groen”. Ook de steden en gemeenten kunnen hiermee aan de slag in de straten en kruispunten in lokaal beheer. Ik roep de lokale besturen op om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden.”

Voor de N-VA toont de impasse om tot een nieuwe wegcode te komen opnieuw aan dat een fundamentele omslag in dit land broodnodig is. In een confederaal model kan Vlaanderen zélf de volledige bevoegdheid krijgen over mobiliteitsbeleid en verkeerswetgeving. Dan kunnen we eindelijk binnen een redelijk tijdsbestek beslissingen nemen die leiden tot méér verkeersveiligheid.