Nieuwe eindtermen belangrijke stap om onderwijs te versterken

13 juli 2018, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Secundair onderwijs

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls is tevreden met de nieuwe eindtermen waarover de Vlaamse Regering vandaag besliste. Daniëls: “De nieuwe eindtermen zullen ons onderwijs terug moeten versterken. Ze zijn in elk geval duidelijk, ambitieus en mét de klemtoon op kennis. Een eindterm is niet langer één zwevend hol zinnetje. De nieuwe eindtermen bevatten nu ook expliciet de minimumdoelstellingen inzake kennis en kunde voor de leerlingen.”

In oktober stemde het Vlaams Parlement het voorstel van decreet dat het kader voor de nieuwe eindtermen vastlegt. Daarna werkten zogenaamde ontwikkelcommissies de eindtermen effectief uit. “Als N-VA hebben we er strikt op toegezien dat in deze ontwikkelcommissies ook leerkrachten en vakexperten zetelen”, aldus Daniëls. Vandaag besliste de regering. De volgende stap is het parlementair debat.

Daniëls: “De beslissing van vandaag is een belangrijke stap om het onderwijs in Vlaanderen opnieuw te versterken. Met de N-VA pleitten we er reeds lang voor om de lat opnieuw hoger te leggen. Recente onderzoeken toonden aan dat het niveau inzake wiskunde, Frans en begrijpend lezen van onze Vlaamse leerlingen achteruit ging.”

Deze nieuwe eindtermen zijn in elk geval duidelijk, concreet, ambitieus en mét de klemtoon op een duidelijke formulering van vereiste kennis. “Een eindterm – een minimumdoel – is niet langer een zwevend hol zinnetje, maar bevat nu ook expliciet de minimumkennis en de context waarin de leerling die kennis moet kunnen gebruiken.” Het is goed dat bepaalde eindtermen worden aangeduid als basisgeletterdheid. “Daar hebben we steeds voor gepleit. Hierdoor maken we duidelijk dat bepaalde eindtermen door elke individuele leerling moet worden bereikt”, zegt Daniëls.

Die formulering zal dan ook volledig en letterlijk moeten overgenomen worden in de leerplannen die de koepels ontwikkelen. Dat is positief voor de leerkrachten. Daniëls: “Zij weten daardoor wat het minimum is wat de overheid verwacht én dat zij verder autonoom beslissen hoe ze dit invullen en overbrengen. Onderwijs gebeurt immers in de klas en niet op papieren en plannen. De eindtermen geven leerkrachten ook de houvast die ze vroegen: kennis verdient een prominente plaats in de klas.”

Op dezelfde nagel kloppen
“Steeds op dezelfde nagel blijven kloppen loont. Wij hebben telkens beklemtoond dat nieuwe eindtermen ambitieus moeten zijn en kennis bevatten, ook toen er recent signalen kwamen dat het de foute kant uit zou gaan”, vervolgt Daniëls. Zo zal bijvoorbeeld het niveau voor vreemde talen A2 zijn en niet A1, zoals eerst was voorzien en wordt de kennis van werkwoorden expliciet opgenomen. Ook bij wiskunde worden de verschillende onderdelen benoemd.

Tenslotte gaat onderwijs niet alleen over kunde en kennis, maar ook over gemeenschaps- en burgerschapsvorming. “Daarom zijn in de eindtermen expliciet de kennis van en over onze Vlaamse gemeenschap en zijn symbolen opgenomen.”

De eindtermen worden nu verder besproken, desgevallend nog aangepast, en goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Dan kunnen de scholen en leerkrachten er echt mee aan de slag.