Nieuw voordelig statuut voor student-ondernemers

18 november 2016, over deze onderwerpen: Ondernemen, Hoger onderwijs

Vandaag, op de Dag van de Ondernemer, keurde de ministerraad de uitvoeringsmaatregelen goed voor het sociale- en fiscale statuut van student-ondernemers.

Studenten die een zelfstandige activiteit uitvoeren en daarbij onderworpen worden aan het sociaal statuut kunnen voortaan genieten van een gunstiger tarief voor sociale bijdragen en eigen rechten opbouwen in de ziekte- en invaliditeitsuitkering. Ze genieten ook van een gunstigere fiscale behandeling doordat de eerste schijf van 1.500 euro van hun inkomen niet meer in rekening wordt gebracht als een bron van inkomsten. De ministerraad keurde vandaag de maatregelen goed van ministers Van Overtveldt, Borsus en De Block die uitvoering geven aan dit sociale- en fiscale statuut.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt: “Tegenwoordig zijn er heel wat creatieve en ondernemende studenten die naast hun studies ook een bedrijfje opstarten. De regering wil hen alle kansen geven om te proeven van het ondernemerschap en door te groeien.”

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de voorwaarden en procedures waaraan student-zelfstandigen moeten voldoen om dit statuut te bekomen. Dit omvat de indiening van de aanvraag en de verificatie van de voorwaarden zoals onder andere een attest van inschrijving door de opleidingsinstelling en de geldigheidsduur van het statuut.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de periodes waarin de student-ondernemer verminderde bijdrage betaalt ook meetellen voor de vereiste wachttijd om aanspraak te kunnen maken op rechten inzake arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden overgemaakt aan de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State voor advies.