Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk geïnspireerd door N-VA-voorstellen

5 mei 2017, over deze onderwerpen: Cultuur

Femma, KWB, Vlaamse Volksbeweging, Wakkere Burger, Vredesactie, Vormingplus … en heel wat andere sociaal-culturele organisaties moeten binnenkort binnen een nieuw decretaal kader werken. De Vlaamse Regering keurde vandaag het ontwerpdecreet goed dat de criteria voor erkenning en subsidiëring van het sociaal-cultureel werk grondig hervormt. Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans, die met een discussienota de kat de bel aanbond in het Vlaams Parlement, is tevreden. "Heel wat N-VA-voorstellen worden in het ontwerpdecreet overgenomen. Het nieuwe kader zal zorgen voor meer dynamiek en flexibiliteit en zal ook de instroom van nieuwe organisaties vergemakkelijken", zegt Meremans.

Het huidige decreet op basis waarvan het sociaal-cultureel volwassenenwerk erkend en gesubsidieerd wordt, dateert van 2003 en is aan een grondige herziening toe. Er wordt vandaag vooral gewerkt met een kwantitatieve beoordeling. De ingebouwde grendels in het decreet bemoeilijken bovendien de uitstroom van organisaties die minder goed werk leverden.

"Het nieuwe kader is evenwichtig en in maximaal overleg met de sector zelf tot stand gekomen. Een mooi voorbeeld van een participatief traject, waarbij ik ook de rol van het Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld wil benadrukken", duidt Meremans. "Dit proces resulteerde in een nieuw, gemoderniseerd en dynamisch kader dat actoren met een landelijk karakter voldoende flexibiliteit aanbiedt." Meremans ziet verschillende N-VA-standpunten terugkomen:

  1. Er wordt niet langer een onderscheid in behandeling gemaakt tussen 'werkvormen': elke organisatie is gewoon een sociaal-culturele organisatie. Door het doorbreken van de schotten tussen werksoorten kunnen ook de historisch gegroeide ongelijkheden gaandeweg weggewerkt worden.
  2. Het sociaal-cultureel werk richt zich op volwassenen in hun vrije tijd. Het huidig systeem waarbij vakbonden en werkgeverorganisaties ook subsidies ontvangen wordt daarmee stopgezet.
  3. De instroom van nieuwe organisaties wordt makkelijker, maar ook de uitstroom van slecht presterende organisaties. Binnen het huidige decreet kon een vereniging - ondanks jarenlange minder goede werking – nog heel lang genieten van financiële ondersteuning.
  4. Er is sprake van een heldere, gebalanceerde evaluatie- en beoordelingsprocedure, met visitatie, remediering en beoordeling van subsidiedossier (op basis van kwaliteit en kwantiteit).

Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans benadrukt dat het sociaal-culturele middenveld maatschappelijke thema’s aanpakt en daarin ook kritisch mag en moet zijn. "Maar voor het eerst hebben we ook duidelijk decretaal bepaald dat gesubsidieerde organisaties zich moeten inschrijven in onze 'sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden'. Organisaties die waarden belijden die niet stroken met deze gemeenschappelijke sokkel komen dus niet langer in aanmerking voor subsidiëring."

Meremans is ervan overtuigd dat er een ruim draagvlak bestaat voor deze visie, en hoopt op een snelle goedkeuring van het ontwerpdecreet door het Vlaams Parlement.