N-VA wil verstrenging opvangwet: geen opvang meer voor wie reeds eerder een asielaanvraag indiende

9 januari 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

De asielcrisis kan niet te lijf gegaan worden door telkens maar weer nieuwe plaatsen te openen. Daarvoor ontberen zowel de nodige overheidsmiddelen als het draagvlak bij de bevolking. Er moet dringend gewerkt worden aan het terugdringen van de instroom in het opvangnetwerk. Dat kan maar als de opvangwet grondig wordt aangepast. Daarom dient de N-VA vandaag een wetsvoorstel in om de opvangrechten daarin aan te scherpen tot de Europese minima, zoals bepaald in de Europese opvangrichtlijn. “De Belgische Opvangwet van 2007 is goedbedoeld ruimhartig uitgewerkt, we moeten spijtig genoeg vaststellen dat deze wet door de vele misbruiken uitgehold is. Een realistische correctie dringt zich op”, aldus asielexperts Theo Francken en Darya Safai.

Geen opvang meer voor wie een meervoudige asielaanvraag indient
Kamerlid Darya Safai: “De Europese richtlijnen verplichten ons slechts tot opvang voor de duur van de eerste asielprocedure. Vandaag zitten in België evenwel veel asielzoekers in het opvangnetwerk die eerder al geweigerd werden, ook in beroep, maar daarna opnieuw een asielaanvraag indienden, vaak enkel en alleen met het perspectief om opnieuw opvang te bekomen. Daar willen we nu paal en perk aan stellen, wat tegelijk ook het aantal meervoudige asielaanvragen zal doen dalen.”

Geen opvang meer voor asielzoekers met een Europese nationaliteit
Kamerlid Theo Francken: “Al te vaak worden in ons land asielaanvragen ingediend door mensen met een EU-nationaliteit, veelal uit Oost-Europa. Die aanvragen zijn bij voorbaat kansloos. Dat weten deze mensen ook, maar ze dienen toch een asielaanvraag in louter om te kunnen genieten van het opvangsysteem en de medische zorgen die daarmee gepaard gaan. In tijden van tekort aan opvang moeten we harde keuzes durven maken. De Europese regels staan ons toe om aan deze groep geen opvang meer te geven. Die mogelijkheid moeten we benutten, wat zal leiden tot fors minder asielaanvragen bij deze groep. De mogelijkheid voor Europeanen om een asielaanvraag zelf in te dienen moet uiteraard open blijven staan, laat dat duidelijk zijn, Catalanen blijven welkom.” 

Geen opvang meer voor wie eerder in een ander EU-land asiel aanvroeg
Kamerlid Darya Safai: “Een omvangrijk deel van de asielaanvragen die vandaag in België worden ingediend betreft geen nieuwkomers maar mensen die al langer, soms zelfs al vele jaren, aanwezig zijn in de Schengenzone. Vaak gaat het om mensen die een asielaanvraag hebben ingediend in een andere Europese lidstaat en daar ofwel geweigerd werden, erkend als Vluchteling Een persoon die zijn land van herkomst heeft verlaten omdat zijn leven of persoonlijke veiligheid in gevaar is. De juridische definitie van een vluchteling volgens de Conventie van Genève vind je hier. vluchteling , dan wel gewoon weggelopen zijn van hun hangende asielprocedure. Onze diensten kunnen dat achterhalen via de Europese elektronische vingerafdrukdatabank voor asielzoekers EURODAC. Met ons voorstel willen we het opvangrecht voor deze ‘asielshoppers’ integraal afnemen. Dat zou niet alleen de druk op het opvangnetwerk verlichten, maar tegelijk een enorm ontradend effect met zich meebrengen dat de asielcijfers zelf ook zal doen dalen.”