N-VA wil langdurig zieke ambtenaren niet langer aan hun lot overlaten

8 maart 2018, over deze onderwerpen: Pensioenen, Ziekte, Ambtenaren

Wanneer een ambtenaar arbeidsongeschikt is, wordt die vaak op het zogenaamde “ziektepensioen” geplaatst. Dit is een onherroepelijke beslissing waarbij die mensen alle kansen en mogelijkheden op een arbeidsre-integratie worden ontzegd. We bewijzen die mensen absoluut geen dienst met zo’n ziektepensioen, want die uitkering is te laag om comfortabel van te leven waardoor velen zich op het randje van de armoedegrens bevinden.

Dit systeem is helemaal nefast voor jonge ambtenaren omdat de hoogte van het ziektepensioen wordt bepaald door de lengte van de loopbaan. Wie het ongeluk heeft op jonge leeftijd te worden geconfronteerd met een chronische ziekte, wordt dan nog eens bestraft door een lager ziektepensioen. Zo kwam op 20 januari het schrijnende voorbeeld in de pers van Tineke uit Melsele die leukemie kreeg en op haar 34e op ziektepensioen werd geplaatst. Ze moet nu rondkomen met 689 euro per maand..

Omgekeerd is de uitkering voor oudere werknemers vaak een drempel om terug op de arbeidsmarkt te komen alvorens op regulier pensioen te gaan. En publieke werkgevers gebruiken het systeem van het ziektepensioen vaak om die oudere ambtenaren te dumpen.

Daarom stelde Kamerlid Jan Spooren hierover een vraag aan de minister van pensioenen Daniel Bacquelaine. De minister gaf aan dat hij vooruitgang wil maken in deze zaak en dat hij een alternatief systeem wil ontwikkelen. Hij wil binnenkort concrete teksten voorleggen aan de sociale partners van de publieke sector (in het comité A).

Een noodzakelijke zaak zegt Jan Spooren. “De manier waarop we omgaan met werken en met arbeidsongeschiktheid is de laatste decennia sterk veranderd. Terecht. We stellen ons tot doel om iedereen - ook degenen voor wie het minder evident is – aan de slag te helpen en te begeleiden naar een job op maat. Het is toch niet te begrijpen dat de huidige regeling voor pensioen wegens lichamelijk ongeschiktheid voor ambtenaren nog steeds gebaseerd is op een systeem dat werd ingevoerd in 1844. Een tijdvak waarin ment het nog logisch vond dat ambtenaren met gezondheidsproblemen een geldelijke compensatie kregen en opzij werden geschoven.”

De N-VA is al lang vragende partij om het hopeloos verouderde systeem van ziektepensioen af te schaffen, en te vervangen door een systeem naar analogie van de ziekteverzekering in de privésector. Zo worden alle overheidswerkgevers geresponsabiliseerd om te werken aan doeltreffende kwaliteitsvolle re-integratieplannen op maat van haar langdurig zieke medewerkers.

Jan Spooren: “MEDEX, de instelling die beslist of een ambtenaar op ziektepensioen wordt geplaatst, moet hervormd worden tot een re-integratiecommissie. De overheid moet moeite doen om, via het doorlopen van een re-integratietraject, een aangepaste job voor haar zieke medewerkers te zoeken en deeltijdse werkhervattingen mogelijk maken. Dit veronderstelt ook meer interne arbeidsmobiliteit tussen verschillende overheidsdiensten, die ambtenaren begeleiden of herplaatsen naar een andere functie. Dit is een vorm van sociale inclusie waar zowel de zieke ambtenaren als de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid beter van worden.“

De N-VA zal minister Bacquelaine dan ook volop steunen bij de omvorming van het ziektepensioen voor ambtenaren. Steun die zeker nodig zal zijn om de verwachte tegenwerking vanuit de Brusselse en Waalse publieke sector het hoofd te kunnen bieden.