N-VA wil indexering van financiering van politieke partijen opheffen

17 december 2019, over deze onderwerpen: Financiën, Federale begroting, Politiek

In de Kamercommissie voor de Comptabiliteit werd vandaag gestemd over de begrotingsvoorstellen 2020 van de Kamer en over de financiering van de politieke partijen. Kamerlid Wim Van der Donckt diende twee amendementen in om de forfaitaire bedragen m.b.t. de dotaties aan de politieke partijen (begroot op 32.579.000) en aan de fracties onder de vorm van werkingstoelagen (begroot op 9.609.000) te bevriezen en, om via een wetsvoorstel de indexering van de financiering van de politieke partijen op te heffen.

Uit het ontwerp van de begroting van de Kamer bleek dat de financiering die de Kamer toekent aan de politieke partijen en aan de fracties opnieuw geïndexeerd zou worden. De beide ingediende amendementen waren er op gericht om de dotaties aan de politieke partijen en aan de fracties te verminderen tot een forfaitair bedrag van respectievelijk 31.993.000 en 9.437.000. Op die manier zou dit een onmiddellijke besparing opleveren van respectievelijk 586.000 euro en 172.000 euro.

Bij goedkeuring van het wetsvoorstel tot afschaffing van de index betekent dit een structurele jaarlijkse besparing van minstens deze bedragen. Het amendement met betrekking tot de werkingstoelagen werd in de Kamercommissie voor de comptabiliteit met ruime meerderheid goedgekeurd. Niet zonder enige verwondering diende de N-VA vast te stellen dat de grootste besparing ten bedrage van 586.000 euro geen meerderheid behaalde.

De N-VA, Open VLD, PTB en Vlaams Belang stemden voor, CD&V onthield zich, terwijl Ecolo-groen, MR en PS tegen stemden.

Ondanks het feit dat het in se over gelijkaardige besparingen gaat, is het bijzonder te moeten vaststellen dat voor een kleinere besparing Ecolo-groen en CD&V voor stemden, daar waar de meer ingrijpende besparing zij respectievelijk tegen stemden en zich onthielden. Van een enerzijds-anderzijds houding gesproken, merkt Kamerlid Wim Van der Donckt op.

De N-VA zal evenwel trachten om in de plenaire vergadering van donderdag 19 december het tij alsnog te keren wat betreft de dotaties aan de politieke partijen.

“Wanneer er van de samenleving inspanningen worden gevraagd, lijkt het mij evident dat ook politieke partijen navenante inspanningen doen. Mijn wetsvoorstel wil, in eerste instantie, de indexering waarvan sprake afschaffen, zodat de financiering geleidelijk wordt afgebouwd”, besluit Kamerlid Van der Donckt. “Het is dan ook teleurstellend te moeten vaststellen dat omwille van onduidelijke redenen, Ecolo-groen en CD&V in deze een januskop aannemen, wat uiteraard de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede komt.”