N-VA wil een versterkt beleid rond hoogbegaafdheid

Ongeveer twee à drie procent van de Vlamingen is hoogbegaafd. Dertig procent van onze leerlingen is meerbegaafd. Zij geven aan zich vaak te vervelen op school, hebben nood aan meer uitdaging en presteren soms zelfs slecht. Over hoogbegaafden bestaan veel misverstanden. Het gevolg daarvan is dat deze groep op school uit de boot valt, afhaakt of naar het privéonderwijs trekt. Vlaams volksvertegenwoordigers Kathleen Krekels en Kris Van Dijck willen een oplossing.

“Dat kan door extra aandacht te besteden aan hoog- en meerbegaafden. Zo pleiten we met onze parlementaire conceptnota voor meer aandacht voor de problematiek in de lerarenopleiding en de naschoolse opleiding, voor een platform om goede praktijken uit te wisselen en voor meer middelen voor klassen en scholen die extra beleid voeren om hoog- en meerbegaafden uit te dagen.”

Onze hersenen zijn Vlaanderens belangrijkste grondstof. Vlaanderen investeert veel in onderwijs. Terecht. We willen ook dat niemand achterblijft. We leveren daarom grote inspanningen om iedereen met aangepaste aandacht en zorg een plek te geven in het onderwijs. Ook terecht.

“Een belangrijke groep valt evenwel uit de boot: de vergeten groep van hoog- en meerbegaafden. Over hoogbegaafdheid is er weinig kennis bij leerkrachten waardoor des te meer misverstanden blijven bestaan. Het gevolg daarvan is dat deze groep uit de boot valt, afhaakt of naar het privéonderwijs trekt”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Kathleen Krekels en Kris Van Dijck.

Veel hoogbegaafden blijven onder de radar omdat ze niet (tijdig) herkend worden. Binnen het onderwijs, maar ook binnen het gezin, leidt dit vaak tot problemen. “Elke hoogbegaafde die door de mazen van het net glipt en de school zonder diploma verlaat, is een verspild talent”, zeggen Krekels en Van Dijck.

Prioritair nascholingsthema
Zij willen geen talent meer verspillen, maar deze groep maximaal begeleiden en uitdagen. “Zo halen we het maximum uit hen. We dienden daarom een parlementaire conceptnota in.” Daarin pleiten ze voor meer aandacht voor de problematiek in de lerarenopleiding én de naschoolse opleiding voor de huidige leerkrachten. “Hoogbegaafdheid komt nauwelijks aan bod in de lerarenopleiding. Daardoor herkennen kleuterleidsters de kleuters met ontwikkelingsvoorsprong niet, zien onderwijzers de hoogbegaafdheid van kinderen niet. Die onwetendheid leidt ertoe dat deze omvangrijke groep niet voldoende of niet adequaat wordt ondersteund en begeleid. Als N-VA willen we daarom van hoogbegaafdheid een prioritair nascholingsthema binnen het onderwijs maken”, zegt Kathleen Krekels.

Zorgbeleid ook voor hoogbegaafden
De parlementsleden willen ook een platform om goede praktijken en materialen uit te wisselen en te ontwikkelen en meer middelen voor klassen en scholen die extra zorg en aandacht besteden aan hoog- en meerbegaafden. “Zorgbeleid moet ook als zorg voor hoogbegaafden worden ingekleurd. In de huidige zorgomkadering van de scholen is er weinig aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. We willen in de financiering van scholen niet enkel meer kijken naar sociaal-economische kenmerken, maar ook naar de leerpsychologische kenmerken van de leerlingen, zoals hoogbegaafdheid. Die middelen kunnen worden ingezet voor een ondersteunend beleid.”

Die maatregelen, waarover spoedig debat volgt in het Vlaams Parlement, moeten komaf maken met het gegeven dat vele hoogbegaafden vandaag laagpresteerders zijn.