N-VA wil Duitse stop op gezinshereniging, ook in België

2 februari 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

N-VA-Kamerleden Yoleen Van Camp en Theo Francken dienen een wetsvoorstel in om de visa voor de gezinsleden van subsidiair beschermden voor 2 jaar op te schorten, en nadien fors in te perken. Van Camp en Francken: “We willen dat dit Duitse model ingang vindt in dit land. In 2018 voerden onze oosterburen dergelijke opschorting in, met ook maandelijkse quota. Wat de sociaal-christendemocratische meerderheid in Duitsland invoerde, moet ook bij ons kunnen.”

Yoleen Van Camp: “Migratie legt een zware druk op onze samenleving. De verkiezingen en peilingen laten ook keer op keer zien dat de draagkracht bereikt en overschreden is. Wij geven gevolg aan dit signaal, met wettelijk haalbare voorstellen. Met dit laatste voorstel voeren we een wettelijke basis voor het opschorten voor de visa voor de gezinsleden van subsidiair beschermden voor 2 jaar, om vervolgens limieten in te stellen per maand, voor subsidiair beschermden.” Subsidiaire bescherming is een tijdelijk beschermingsstatuut voor mensen die (tijdelijk) gevaar lopen in eigen land, bijvoorbeeld door oorlog in de regio. Het exacte maandelijkse aantal kan nog vastgelegd worden na parlementair debat, zodat hier democratisch draagvlak voor is. Wij geven alvast een aanzet met een maximum aantal van 50 ingediende visa-aanvragen per maand voor.

Gezinshereniging is het grootste kanaal van passieve migratie waarlangs migranten zich in dit land vestigen. Het gaat om ruim 50.000 nieuwkomers per jaar. Gezinshereniging is een passief migratiekanaal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Francken: “Dit land kent een zeer hoge passieve migratie, tegenover actieve migratie. Het evenwicht is zoek. Het opvangen van nieuwkomers, hun aanvraag onderzoeken en bij recht op gezinshereniging ook kwalitatieve Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering te voorzien kan maar als de aantallen behapbaar zijn. Onze draagkracht – maatschappelijk en financieel – is op dat vlak al decennia overschreden.” In landen, zoals Canada of Denemarken, is de verhouding wel evenwichtiger en staat de bevolking positiever tegenover migratie. In dit land maken zij de helft van de migratie uit, terwijl dat in Europa op een 27 procent ligt.

Met de quota willen ze het evenwicht deels herstellen. Het wetsvoorstel gaat om een opschorting van 2 jaar en daarna een inperking van het aantal aanvragen tot gezinshereniging, voor subsidiair beschermden – naar het Duitse voorbeeld. Vandaag ligt hun aantal jaarlijks op een 1000-tal (1359 in 2016, 977 in 2017, 1024 in 2018). Het wetsvoorstel komt bovenop de andere voorstellen om de gezinsherenigingswet te verscherpen, waaronder taal en inburgering in land van herkomst, strengere vereisten om een kwalitatief bestaan voor het gezin te garanderen en het terugbrengen van de uitzonderingstermijn naar 3 maanden.