N-VA vraagt maatregelen in de strijd tegen antisemitisme

11 juli 2018, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Diversiteit, Levensbeschouwelijke tekenen, Veiligheid

De Kamer van Volksvertegenwoordigers neemt een voorstel van resolutie in overweging betreffende de bestrijding van antisemitisme. Dit voorstel van resolutie werd ingediend door de Kamerleden Brecht Vermeulen, Johan Klaps en Koen Metsu. 

De drie N-VA-Kamerleden vragen dat de federale regering blijvende maatregelen treft om het antisemitisme te bestrijden. “Dankzij de nultolerantie voor geweld en de extra beveiliging van Joodse sites door het leger en de politie, is het aantal incidenten in België beperkt gebleven. Maar het is belangrijk dat deze inspanningen blijvend geleverd worden. Daarom moet de regering de nodige middelen en opleidingen voorzien voor politie en veiligheidsdiensten in de strijd tegen antisemitisme”, stellen Vermeulen, Klaps en Metsu.

Het meest recente onderzoek naar antisemitisme - daterend van 2013 - toont aan dat 77 procent van de Joodse respondenten die in België wonen, antisemitisme als een groot probleem ervaren. 10 procent onder hen werden slachtoffer van haatboodschappen en geweld en ongeveer 90 procent vond dat het antisemitisme in de voorbije vijf jaar is toegenomen. Waar het vroeger vooral over fysieke geweldincidenten ging, stijgt nu vooral het aantal agressieve antisemitische uitlatingen en haatboodschappen op het internet.

Deze elementen tonen voor de N-VA aan dat het probleem van antisemitisme nog steeds actueel is.

Brecht Vermeulen: “Een democratie die zichzelf respecteert, mag geen enkel begrip tonen voor antisemitisme, ook niet voor het verdoken antisemitisme dat kan schuilen achter het debat over de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Daarom willen wij een beleid tegen het antisemitisme als aandachtspunt opnemen in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationale Veiligheidsplan, en hiervoor de nodige middelen voorzien. Tijdens de politionele opleiding en bijscholingen moet meer aandacht gaan naar de aanpak van antisemitisme. Tot slot zouden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een omzendbrief moeten opstellen die het strafrechtelijk beleid verduidelijkt om feiten van negationisme en antisemitisme aan te pakken.”

Johan Klaps: “Dankzij deze maatregelen, die zowel inzetten op preventie als repressie, zullen alle besturen samen de strijd tegen antisemitisme kunnen opvoeren. Zo zullen de lokale besturen met een Joodse gemeenschap de nodige actieplannen kunnen uitwerken en, wanneer nodig, rekenen op de steun van de federale overheid, de geïntegreerde politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.”

“Wij mogen onze kop niet in het zand steken bij het feit dat een deel van in Europa geboren jongeren met een islamitische achtergrond zich openlijk antisemitisch opstelt. Wij mogen antisemitisme niet tolereren, niet in naam van territoriaal conflict, niet in naam van een religie en niet in naam van een ideologie. We moeten dit dan ook met woord en daad bestrijden”, besluit Koen Metsu.