N-VA tevreden over akkoord responsabilisering van werkgevers en werknemers bij langdurige ziekte

5 mei 2018, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Ziekte, Uitkeringen

De N-VA is tevreden over het akkoord binnen de regering om werkgevers en langdurig zieken die niet constructief meewerken aan een terugkeer naar werk, te sanctioneren. “Via deze maatregel zullen we de forse toename van het aantal langdurig zieken effectiever kunnen aanpakken”, aldus Kamerlid Jan Spooren.

Sinds begin vorig jaar heeft de regering ervoor gezorgd dat er voor elke arbeidsongeschikte werknemer binnen de 6 maanden een re-integratietraject wordt aangeboden en opgestart. Voor elke langdurig zieke wordt dan bekeken welke mogelijkheden er zijn, en welke ondersteuning en aanpassingen best aangewezen zijn om hun plaats opnieuw in te nemen op de arbeidsmarkt. Deze preventieve en positieve aanpak werkt pas echt, als alle partijen daar ook voluit aan meewerken. “Vandaar dat de N-VA altijd gepleit heeft voor een Responsabilisering Het verantwoordelijk maken van de deelstaten, zodat ze beloond worden voor goed beleid en gestraft voor slecht beleid. Die responsabilisering was een eis van de N-VA tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010-2011 over de herziening van de financieringswet. De N-VA wil onder meer een belangrijke fiscale autonomie voor de deelstaten en eigen verantwoordelijkheid over onder meer arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en kinderbijslag.  responsabilisering als sluitstuk van een arbeidsre-integratiebeleid dat een brede waaier van maatregelen omvat”, zegt Kamerlid Jan Spooren. “De deelname aan een dergelijk ‘re-integratietraject’ was tot nu toe nog vrijblijvend, en dankzij het akkoord binnen de federale regering komt hier nu verandering in.”

Vanaf deze zomer zullen werkgevers en werknemers die manifest in gebreke blijven om op een positieve wijze mee te werken aan deze re-integratie een sanctie riskeren van 800 euro (voor werkgevers) of 5 procent tot 10 procent korting op de ZIV-uitkering gedurende 1 maand (voor werknemers). “De N-VA heeft altijd gepleit voor een evenwichtige benadering waarbij zowel werkgevers, werknemers als artsen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen”, benadrukt Spooren, “en dat is in het bereikte akkoord zeker het geval.”

“We zijn ons er natuurlijk van bewust dat er vele langdurig zieken niet meer terug aan de slag kunnen”, zegt Spooren. “Daarom is de N-VA tevreden dat een eventuele sanctionering afhangt van de inspanning die men levert in het re-integratieproces, en niet enkel van het resultaat.”

De N-VA rekent erop dat deze maatregel zal helpen om de forse stijging van het aantal langdurig zieke werknemers, dat zijn er vandaag al meer dan 400.000, ook effectief een halt toe te roepen. “Dat is een goede zaak voor de inkomenszekerheid van vele langdurig zieken, het biedt een oplossing om de vele openstaande vacatures in te vullen, en zal de exploderende uitgaven in dit domein van onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid beter onder controle houden”, besluit Spooren.