N-VA tegenstander van invoering anonieme praktijktesten

4 juli 2017, over deze onderwerpen: Werken, Sociaal overleg, Gelijke kansen

Kamerlid Wim Van der Donckt merkt op dat de vlucht vooruit van Peeters inzake de invoering van mystery calls haaks staat op de resolutie tot invoering van gerichte controles inzake discriminatie op de arbeidsmarkt die de meerderheidspartijen (dus ook CD&V) in de Kamer stemden.

De resolutie voorziet dat de sociale partners in de verschillende sectoren zelf collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten met het oog op de invoering van een gedragscode inzake discriminatie en van systemen van zelfregulering en zelfcontroles. De sectoren moeten ook zelf voorzien in een systeem waarbij indien er - ondanks de zelfregulering - toch nog kennelijke aanwijzingen blijven bestaan van discriminatie, deze automatisch worden overgemaakt aan de sociale inspectie. De potentiële overtreder wordt een termijn verleend om zich in regel te stellen. De werkgever dient binnen die termijn te bewijzen dat hij duidelijke maatregelen heeft genomen om iedere vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen. Wanneer een werkgever er niet in slaagt om dit te bewijzen, kunnen er gerichte controles worden uitgevoerd in het kader van een gerechtelijk onderzoek om bewijsmateriaal in te zamelen met het oog op de opmaak van een proces-verbaal.

Het willen doordrukken van de mystery calls is dus in flagrante tegenspraak met wat er tussen de meerderheidspartijen is afgesproken.

Wim Van der Donckt stelt dan ook onomwonden dat “er in de resolutie helemaal geen sprake is van de invoering van anonieme praktijktesten of zogenaamde mystery calls. Tevens heeft de sociale inspectie nu reeds alle middelen in handen om aan de hand van een concrete klacht inzake discriminatie op te treden. We gaan toch geen heksenjacht ontketenen?”

De N-VA verwijt minister Peeters ook inconsequentie: gisteren riep de minister nog de sociale partners op verder te onderhandelen na het afspringen van het sociaal overleg over de starter-jobs en de herinvoering van de proefperiode. Nu diezelfde sociale partners expliciet meer tijd vragen voor advies inzake anti-discriminatie/zelfregulering, wil Peeters koste wat kost zijn eigen visie doordrukken. “Dit getuigt van een weinig consequente houding inzake sociaal overleg. Is deze misschien ingegeven door het feit dat hij wil scoren bij zijn achterban?”, vraagt Wim Van der Donckt zich af.

De N-VA wil de sociale partners alle kansen geven om sociale akkoorden over anti-discriminatie en zelfregulering af te sluiten. Indien dat niet lukt, dan dient de politiek uiteindelijk wel haar verantwoordelijkheid te nemen.