N-VA steunt loonakkoord, maar vraagt uitvoering jobdeal zoals voorheen overeengekomen

5 april 2019, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering

De N-VA heeft vandaag in de commissie Sociale Zaken het wetsvoorstel ter uitvoering van het loonakkoord mee goedgekeurd. “Hiermee zetten we een belangrijke stap om de koopkracht van de mensen te verhogen”, aldus N-VA-Kamerlid Jan Spooren. De N-VA vroeg wel om de Zweedse erfenis te honoreren door de maatregelen die toen waren overeengekomen, alsnog in het wetsvoorstel (jobdeal) op te nemen. “De regering-Michel I had zich voorgenomen om in te zetten op een verhoging van de SWT-leeftijd, een snellere daling van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Maar in het loonakkoord wordt dit voornemen nu compleet genegeerd. Daarnaast vroegen we om een groter deel van de Welvaartsenveloppe Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. welvaartsenveloppe in te zetten in een verhoging van de laagste pensioenen, en niet in de werkloosheidsuitkeringen.” De andere partijen stemden tegen de voorstellen van de N-VA om de wetteksten aan te passen.

Vandaag werd door de regering in allerijl het Interprofessioneel Akkoord (IPA) Een Interprofessioneel Akkoord (IPA) is een sectoroverschrijdend akkoord tussen de Belgische werkgevers en de vakbonden. Belangrijkste onderdeel is de afspraak over de lonen. De loonnorm moet in België door de regering worden bekrachtigd. interprofessioneel akkoord (IPA) met de sociale partners geagendeerd in de commissie Sociale Zaken in de Kamer. De N-VA steunt de loonsverhoging die voorgesteld wordt. “Het is een goede zaak dat een loonstijging van 1,1 procent bovenop de index wordt mogelijk gemaakt”, reageert N-VA-Kamerlid Jan Spooren. “Dankzij het beleid van de regering-Michel I is er voldoende ruimte gecreëerd om de koopkracht van de burgers te verhogen en de concurrentiepositie van onze bedrijven te versterken.” De N-VA steunt ook de volledige 100 procent besteding van de welvaartsenveloppe voor de verhoging van de laagste sociale uitkeringen, in totaal zo’n 700 miljoen euro in 2020.

De N-VA vraagt wel dat de jobdeal volledig wordt uitgevoerd, zoals die binnen de regering-Michel I werd afgesproken. “Er was afgesproken om in te zetten op een activering van werklozen en op een verhoging van de laagste pensioenen. Zo zou de regering werk maken van een verhoging van de SWT-leeftijd van 58 naar 60 jaar en van een snellere daling van de werkloosheidsuitkering in de tijd”, stelt Jan Spooren. “Maar van deze activeringsmaatregelen komt nu niets meer in huis en in de ontwerpteksten van de welvaartsenveloppe wordt zelfs een groot deel van de middelen bedoeld voor de verhoging van de pensioenen aangewend om de uitkeringen voor zeer langdurig werklozen extra te verhogen. Onze partij is van mening dat net moet worden ingezet op de activering van werklozen en dat werken moet lonen, ook in de pensioenopbouw. Daarom moeten de minimumpensioenen voor mensen met een volledige loopbaan zeker even sterk stijgen dan voor mensen met een onvolledige loopbaan.”

Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel ter uitvoering van het loonakkoord in de commissie Sociale Zaken, diende de N-VA daarom verschillende amendementen in om de afgesproken maatregelen van de jobdeal toe te voegen aan het wetsvoorstel. Deze amendementen werden door de alle andere partijen echter weggestemd. “Het is een spijtige zaak dat de overblijvende partijen van deze minderheidsregering blijkbaar nog weinig belang hechten aan de Zweedse erfenis”, benadrukt Spooren.