N-VA maakt het opnemen van verloven zoals ouderschaps- of palliatief verlof eenvoudiger

4 juli 2018, over deze onderwerpen: Werken, Activering

Vandaag hebben de meerderheidspartijen in  de commissie Sociale Zaken een akkoord bereikt rond een pakket van wetsvoorstellen. Ook het wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Jan Spooren rond het flexibel opnemen van de thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof bij medische bijstand) maakt deel uit van dit pakket en zal in de komende weken worden gestemd. Bedoeling is om werkgever en werknemer de mogelijkheid te geven om onderling overeen te komen wanneer die verlofdagen net worden opgenomen. Heel concreet geeft het wetsvoorstel de mogelijkheid om het verlofregime wekelijks aan te passen aan de noden van zowel werknemer als werkgever.

Onder deze regering werden reeds een aantal 'thematische verloven' uitgebreid. Onze partij speelde hier een vooraanstaande rol in. De reden waarom we dit doen is simpel: om meer mensen langer en beter aan het werk te houden moeten we flexibele werkvormen mogelijk maken waarbij werk en gezin kunnen gecombineerd worden. De zogenaamde 'thematische verloven', waarbij zorg voor kinderen of zieke familieleden met werk kunnen gecombineerd worden, verdienen ondersteuning. Verloven die daarentegen niet 'gemotiveerd' zijn, zoals een wereldreis maken, moeten niet financieel door de overheid worden ondersteund.

Een werkpunt vandaag blijft echter de starheid van sommige 'thematische verloven'. Ouderschapsverlof moet vandaag voltijds, halftijds of voor 1/5de worden opgenomen, waarbij een vast regime op wekelijkse basis moet worden aangehouden. Het moet bovendien in blokken van minimum één maand (voltijds ouderschapsverlof), twee maand (halftijds ouderschapsverlof) of 5 maand (1/5de ouderschapsverlof) worden aangevraagd. Dat onflexibel systeem gaat voorbij aan de realiteit van vandaag. Je hebt nieuwe gezinsvormen, zoals co-ouderschap, waar niet altijd een wekelijks terugkerende zorgregeling van toepassing is. Daarnaast heb je schoolvakantieperiodes van één week zoals het allerheiligenverlof of het krokusverlof, twee weken zoals het kerstverlof en het paasverlof en de grote vakantie.

De facto maakt dit wetsvoorstel het dus mogelijk om het ouderschapsverlof en de andere thematische verloven, in akkoord met je werkgever, wekelijks aan te passen aan de noden. In praktijk wordt dit al geregeld toegepast, maar met dit wetsvoorstel beschikken werknemers en werkgevers nu over de nodige rechtszekerheid om dit te doen. Eveneens belangrijk is dat deze regeling geen bijkomende administratieve lasten oplegt. “Dit is een typisch voorbeeld van hoe we werk op maat kunnen organiseren op een manier waarbij zowel werknemers als werkgevers er baat bij hebben”, concludeert Jan Spooren. “Zo wordt de combinatie werk-gezin iets makkelijker en het sluit aan bij de bredere doelstelling om  meer mensen op een werkbare manier aan het werk te houden”, besluit Spooren.