N-VA legt Zweedse erfenis op tafel in de Kamer

De afgelopen jaren voer de regering Michel I onder impuls van de N-VA een centrumrechtse koers en verwezenlijkte heel wat mooie hervormingen zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen en de Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift , zodat werken en ondernemen terug aantrekkelijk werden gemaakt. Ook wat betreft veiligheid en migratie zijn er met de uitbreiding van de bestuurlijke handhaving, een versterkte klokkenluidersregeling en de woonstbetreding heel wat goede zaken in de steiger gezet die wachten op uitvoering.

Na het Marrakeshavontuur, waarbij drie regeringspartijen coalitiepartner N-VA tot ontslag dwongen, wil de Kamerfractie van de N-VA er over waken dat deze Zweedse erfenis niet verloren gaat. Fractievoorzitter Peter De Roover: “tot de erfenis van de regering Michel I hoort uiteraard het jongste zomerakkoord. De voorstellen die we indienen in de Kamer, vormen een vertaling daarvan. Over al deze zaken bestond een akkoord binnen Michel I. Nu moet de Kamer het initiatief overnemen gezien de zeer beperkte speelruimte waarover de regering in lopende zaken Michel II beschikt.”

Kamerlid Jan Spooren neemt de fiscale maatregelen die deze zomer door de regeringspartijen Michel I werden afgesproken, over in een wetsvoorstel. Het is de bedoeling de fiscale pensioenval op te heffen. Deze was het gevolg van een aantal complexe fiscale regels die er voor zorgden dat een verhoging van het bruto pensioen niet leidde tot een hoger netto pensioen. Daarnaast voorziet het voorstel om werknemers extra te stimuleren om knelpuntvacatures in te vullen. Concreet trekken we het aantal overuren dat fiscaal gerecupereerd kan worden op.

Een tweede wetsvoorstel van Spooren voorziet in enkele technische aanpassingen aan de startersjobs waardoor deze nog aantrekkelijker worden voor werknemers en werkgevers. Ook komt er een verplichting voor werkgevers om outplacement te betalen voor werknemers die wegens medische overmacht worden ontslagen.

Daarnaast zullen werkgevers voortaan verplicht zijn om werknemers die tijdens hun opzegtermijn niet moeten werken, schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit dat ze zich binnen de maand moeten inschrijven bij de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB . Bovendien krijgen werkgevers de mogelijkheid om een scholingsbeding in te roepen (dit betekent dat de werknemer de opleiding aan de werkgever moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde periode ontslag neemt) wanneer hij een werknemer met een knelpuntberoep betaalt voor het volgen van een opleiding die reglementair verplicht is voor de werknemer. Tenslotte voorziet het voorstel een mogelijkheid voor mensen die langer werken dan 65 jaar om langer een ZIV-uitkering te ontvangen.

Het derde wetsvoorstel van Spooren gaat over de hervorming van de werkloosheidsverzekering wat betreft de degressiviteit van de uitkeringen. Concreet willen we voorzien in een hogere uitkering bij de start van de werkloosheid om nadien sneller te dalen naar een lager forfaitair bedrag. “Deze maatregel versterkt het verzekeringsprincipe en de inkomensbescherming bij jobverlies en versterkt de zoekintensiteit bij langdurig werklozen en dus hun kans op het vinden van een nieuwe  job”, aldus Spooren.

Voormalig vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dient het ontwerp bestuurlijke handhaving dat hij samen met minister Geens uitwerkte in als wetsvoorstel in de Kamer. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat burgemeesters komaf kunnen maken met handelszaken die louter dienen als dekmantel voor criminele activiteiten. Om sluitingen effectief af te dwingen, zullen burgemeesters zaken die ze bestuurlijk sluiten ook meteen kunnen verzegelen en bestuurlijke dwangsommen opleggen. Indien er sprake is van terrorisme, drugs, mensenhandel en -smokkel wordt de termijn van een voorlopige sluiting van een zaak verhoogd van zes maanden tot maximaal achttien maanden. Hierdoor wordt de sluiting beter afgestemd op het verloop van het strafonderzoek.

Kamerlid Koenraad Degroote dient een wetsvoorstel in om de klokkenluidersregeling te versterken. Dit voorstel is het gevolg van nauw overleg met de federale ombudsman en een analyse van de wet integriteitsschending (wet klokkenluiders) die sinds 2013 van toepassing is. Het wetsvoorstel maakt werk van een scherpere aflijning van de definitie van een integriteitsschending; biedt de mogelijkheid aan ex-personeelsleden om melding te doen van een integriteitsschending en beschermt de vertrouwenspersonen (VPI’s).

Daarnaast wordt de duurtijd van de beschermingsperiode opgetrokken van 2 naar 3 jaar, wordt voorzien in de mogelijkheid om een klokkenluider tijdelijk tewerk te stellen in een andere organisatie; en voorzien we  in een verplichte samenwerking op het terrein met de Federale Interne Auditdienst.

Kamerleden Theo Francken en Sarah Smeyers dienen het wetstonwerp betreffende de woonstbetredingen als wetsvoorstel in. De woonstbetredingen vormen een essentiële schakel in het sluitstuk van de terugkeer van het migratiebeleid. Het voorstel, dat tot twee keer toe een akkoord kreeg in de regering Michel I moet de politie toelaten om na toestemming van een onderzoeksrechter woningen te betreden waar personen die illegaal in het land verblijven, zich zouden bevinden.

“Vicepremier De Croo wekte vorige week de indruk dat een regeling van voorlopige twaalfden tot budgettaire ontsporingen zou leiden. Niets is minder waar. De techniek van voorlopige twaalfden vermijdt zelfs dat de regering Michel II in de periode voor verkiezingen de budgettaire teugels zou gaan vieren. We hopen wat de uitvoering van de hervormingsagenda betreft te kunnen rekenen op een goede samenwerking met onze gewezen coalitiepartners. De N-VA-Kamerfractie neemt alleszins haar verantwoordelijkheid ten volle op”, besluit fractievoorzitter Peter De Roover.