N-VA lanceert drietrapsraket: maatregelen voor herstel op korte termijn én visie voor de economie van de toekomst

We moeten onze economie snel door de crisis loodsen én voorbereiden op de toekomst. Een toekomst die ‘anders’ zal zijn. Want een aantal gevolgen van de coronapandemie zijn onomkeerbaar en het normaal zal altijd een ‘nieuw’ normaal zijn. In het Vlaams Parlement vonden hoorzittingen plaats over de Vlaamse economie tijdens en na corona. Na een grondige denkoefening gaven de meerderheidspartijen een eerste grondige aanzet in de vorm van een voorstel van resolutie.

De N-VA-parlementsleden willen de speerpunten uit deze resolutie toelichten in de vorm van een ‘economische drietrapsraket’. “Het betreft maatregelen op de korte, middellange en lange termijn. De N-VA wil de creativiteit en veerkracht die tijdens de coronacrisis aan de oppervlakte kwam, aangrijpen om de Vlaamse economie te moderniseren, te digitaliseren en klaar te maken om te stralen in de komende decennia”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Philippe Muyters, Axel Ronse, Andries Gryffroy en Maaike De Vreese.

Zowel vlak na de uitbraak van het coronavirus in ons land als recent kwamen de Vlaamse en federale regering met een reeks steunmaatregelen om de financiële schade voor getroffen ondernemers en werknemers te beperken. Vanaf nu moeten we denken aan de relance én aan de economie van de toekomst, kortom aan rentabiliteit én transitie. Met maatregelen op de korte, middellange en lange termijn. Ook Vlaams volksvertegenwoordigers Allessia Claes, Annick De Ridder, Elke Sleurs en Tine van der Vloet, allen lid van de commissie Economie, werkten mee aan de N-VA-speerpunten in de parlementaire resolutie.

De toekomst zal bijzonder uitdagend zijn, weet Vlaams Parlementslid en oud-minister van (onder meer) Economie en Innovatie Philippe Muyters alvast. “Maar aan de andere kant toonde de crisis ook de creativiteit en de veerkracht die in Vlaanderen aanwezig is.” Ondernemingen gooien hun productie om en verkennen nieuwe markten. Winkels en horecazaken ontwikkelen in sneltreintempo een online aanbod. Er wordt massaal thuisgewerkt en vergaderd. “Deze crisis vernietigt dingen, maar leidt ook tot creativiteit. De toekomst zal anders zijn. We moeten grondig durven nadenken over die toekomst. Iedere transitie start met het stellen van de juiste vragen. Daarom vragen wij de economische en maatschappelijke relancecomités dat zij een stappenplan aanreiken om te komen tot een toekomstvisie voor onze economie én de bouwstenen voor de transitie van onze economie. Zo komen we tot een visie op de lange termijn en kunnen we ons beleid daar nu al op afstemmen.”

Ons beleid moet toekomstgericht zijn én ten allen tijde efficiënt. Volgens de vooruitzichten kunnen 180.000 werknemers en 70.000 zelfstandigen de komende maanden zonder werk vallen. Voor Vlaanderen houdt de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB rekening met 60.000 extra werkzoekenden.

“We zetten vandaag belangrijke stappen. Deze resolutie legt de basis om mensen in tijdelijke werkloosheid zeer snel te benaderen zodat we ze kunnen versterken met opleidingen en werkervaring. Zeker nu deze specifieke tijdelijke werkloosheid verlengd werd tot en met augustus. Als goede huisvader gaan we ook zonder taboes ondoelmatige subsidies en premies schrappen. Tegelijk ben ik enorm tevreden dat het Vlaams Parlement formeel stelt dat we moeten gaan voor duidelijke en homogene bevoegdheidspakketten inzake arbeidsmarktbeleid, waarbij Vlaanderen de volle bevoegdheid krijgt”, zegt arbeidsmarktspecialist Axel Ronse.

Maaike De Vreese: “We kunnen onze economie geen tweede keer in lockdown laten gaan. Daarom is het belangrijk om een draaiboek uit te werken voor de verscheidene sectoren zodat onze economie bij een eventuele tweede golf maximaal open blijft. We moeten daarnaast ook bijzondere aandacht hebben voor de verankering van lokale e-commerce en voor de begeleiding van gefailleerden en ondernemers in moeilijkheden. Hun mentaal welbevinden, het vermijden van armoederisico’s en goede kansen voor een herstart zijn van uiterst belang.”

Heel wat ondernemingen komen echter financieel in ademnood en zien hun (financiële, concurrentiële, …) positie fel verzwakt. Andries Gryffroy: “Het is belangrijk dat extra wordt ingezet op een versterkte cashflow van de ondernemingen en op hun solvabiliteit op de lange termijn. Onze ondernemingen staan immers voor een reuzengrote uitdaging: een rendabele doorstart maken én zichzelf heruitvinden en dit in een open economie. Daarom roepen we de verschillende overheden ook op om alert te zijn en om strategische sectoren, sleutelondernemingen en beloftevolle maar kwetsbare start-ups en scale-ups te beschermen tegen buitenlandse overnames.”

De beste manier om ons tegen toekomstige schokken te wapenen is door onze economie wendbaar te maken. Met de voorgestelde maatregelen willen de N-VA-parlementsleden de basis leggen voor de Vlaamse economie van de toekomst. Want zonder een sterke open economie is er geen welvaart, laat staan Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid .