N-VA-Europarlementslid Stevens krijgt erkenning voor inclusie mensen met beperking

Europarlementslid Helga Stevens is door The Parliament Magazine genomineerd in de categorie ‘Beste parlementslid in de commissie Werk en sociale zaken’. Stevens focust zich in die commissie op de rechten van mensen met een beperking en op de strijd tegen sociale dumping: “Het doet deugd dat het Europese Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld mijn inspanningen van het voorbije jaar duidelijk heeft opgemerkt én naar waarde schat. Vooral op het vlak van de rechten van mensen met een beperking heb ik op korte tijd blijkbaar naam gemaakt. Als eerste vrouwelijk doof Europarlementslid beschouw ik het als mijn plicht om de inclusie van deze kwetsbare groep voluit mogelijk te maken.”

Voor de jaarlijkse ‘MEP Awards’ nomineert The Parliament Magazine per commissie drie Europarlementsleden. Een internationaal expertenpanel bepaalde de selectie. Stevens: “Doorslaggevend was ongetwijfeld het feit dat ik voor mijn parlementaire rapporten steeds constructief samenwerkte met organisaties voor mensen met een beperking en veelvuldig overleg pleegde met collega’s vanuit alle fracties. Beperking kent immers geen politieke kleur. Zo werd mijn parlementair verslag over de Europese strategie 2010-2020 voor mensen met een beperking door een kamerbrede meerderheid goedgekeurd. Ik vroeg hierin om meer inspanningen voor toegankelijkheid op het vlak van werk, transport en in publieke ruimtes. De naar schatting 80 miljoen mensen met een beperking in Europa hebben dringend nood aan een inclusievere samenleving.”

Vanuit de commissie Werk en sociale zaken zet Stevens ook stevige druk op eurocommissaris Thyssen om sociale dumping strenger aan te pakken: “Sociale dumping is een belangrijk thema in de Europese wijk, maar zeker ook daarbuiten. Het heeft heel wat gevolgen voor zowel West- als Oost-Europa. Het vrije verkeer van diensten is voor een open economie als Vlaanderen op vele vlakken een enorme economische meerwaarde. Het is niet de bedoeling dat we dat onnodig inperken. Maar het misbruik moet eruit. Begin april stelde ik daarvoor samen met Kamerlid Wouter Raskin een lijst met concrete maatregelen voor. Een belangrijk deel daarvan moet Europa doorvoeren. Daarvoor blijf ik ook de rest van de legislatuur de nodige druk op de ketel houden. Hiernaast zet ik me samen met Europarlementslid Mark Demesmaeker, die in de transportcommissie zetelt, in tegen sociale dumping in de transportsector. Europa moet een einde maken aan de sociale wantoestanden die voor onveilige en mensonterende toestanden op onze wegen en parkings zorgen.”