N-VA dient wetsvoorstel in om leeftijd bloeddonoren op te trekken tot 71 jaar

5 april 2011, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Bloed geven

Dokter Senator Louis Ide (N-VA) vindt de huidige leeftijdslimiet van 65 jaar voor bloeddonoren voorbijgestreefd. "Er is geen enkele wetenschappelijk grond voor deze leeftijdsgrens in de wetgeving rond bloeddonatie. Integendeel, ze  sluit enorm veel potentiele en veilige donoren uit", stelt Ide.  Met een wetsvoorstel wil hij de leeftijd voor bloeddonatie nu optrekken tot de dag dat de donor 71 jaar wordt. Hiermee schakelt ons land zich in een internationale logica in.

17% van de Belgische bevolking is 65 jaar of ouder. Tegen 2030 zal dit oplopen tot 23%. "Het is totaal onlogisch dat we deze pool van donoren niet aanspreken, louter en alleen op basis van een arbitrair en wetenschappelijk niet onderbouwde leeftijdsgrens van 65 jaar", aldus Ide.  Natuurlijk blijft de kwaliteit van het bloed prioritair. Met dit nieuwe wetsvoorstel zullen reeds geregistreerde donoren na jaarlijkse toestemming van de arts van het bloeddonatiecentrum ook na hun 65 verder giften kunnen doen. Het ligt voor de hand dat de artsen de controle op de hemovigilantie zullen moeten verscherpen en dat  ook de gebruikelijke controle op anemie door ijzertekort gegarandeerd blijft. En het is niet de bedoeling om nieuwe donoren ouder dan 65 toe te laten. Maar het optrekken van de leeftijdsgrens voor donaties heeft – naast een toename van de bloedvoorraad – nog tal van andere voordelen. 

Zo zijn oudere bloeddonoren eerst en vooral meer regelmatige bloeddonoren dan alle andere categorieën van donoren. Geen onbelangrijk feit aangezien 'regelmatig bloed geven' bijdraagt tot een hogere transfusieveiligheid. Door de band genomen worden oudere donoren ook geacht veiligere donoren te zijn gezien ze minder risicogedrag vertonen aangaande de overdracht van infectieuze ziekten. "Recht op veilig bloed is primordiaal. Waarom zouden we deze pool van donoren dan onbenut laten? Wetenschappelijk gezien zijn dit geen slechtere donoren dan andere. Integendeel, tal van studies tonen aan dat ze net veiliger bloed geven dan andere groepen", aldus Ide. 

Bovendien zal de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing van de bevolking ook tot gevolg hebben dat steeds meer mensen bloedproducten zullen nodig hebben. Naar schatting  75% van de bloedvoorraad zou door de bevolkingsgroep ouder dan 65 worden gebruikt. In 2009 werden door 283.820 donoren 555.378 donaties aangeleverd. 65 plussers zouden met andere woorden gebruik maken van 416.533 donaties. Dit  betekent  voor 2060 een toenemend verbruik van 37.488 donaties per jaar. 

Met dit voorstel schaart de N-VA zich achter de roep uit het veld. Reeds in 2009 formuleerde de Hoge Gezondheidsraad hierover al een positief advies en andere landen zijn ons reeds lang voor. Ide hoopt dan ook op de steun van de andere politieke partijen zodat in de toekomst donoren kunnen bloed blijven geven tot de dag dat ze 71 jaar worden.