Mystery calls: geen heksenjacht, maar controles na toetsing

26 juli 2017, over deze onderwerpen: Werken, Gelijke kansen

N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt is tevreden met het bereikte akkoord over de zogenaamde ‘mystery calls’. “Uiteindelijke akkoord over mystery calls is exact waar wij al jaren voor pleiten. Kortom, geen willekeurige heksenjacht maar actie pas na toetsing.”

“De N-VA is gekant tegen gelijk welke discriminatie. Of het nu over racisme gaat of achteruitstelling van bijvoorbeeld oudere werknemers.” De regeling die nu is afgeklopt, ligt volledig in lijn met de eerder goedgekeurde resolutie in verband met gerichte controles inzake discriminatie op de arbeidsmarkt.

In die resolutie wordt de nadruk gelegd op de invoering van een gedragscode en van systemen van zelfregulering en zelfcontroles.

Enkel bij ernstige aanwijzingen dat een werkgever daadwerkelijk discrimineert, wordt er voorzien in gerichte controles. Pas na zo een toetsing zijn ‘mystery calls’ mogelijk. Geen lukrake controles dus die bedrijven onnodig verdacht maken, maar wel het zoeken van bijkomend bewijsmateriaal met het oog op de opmaak van een proces-verbaal.

“Daarom sprak ik van ‘een heksenjacht’ en ‘een motie van wantrouwen naar de werkgevers toe’. En dat is in dit akkoord dus gelukkig genoeg niet langer het geval.”

In dat zopas bereikte akkoord gebeuren ‘mystery calls’ namelijk door sociale inspecteurs na voorafgaandelijke toestemming en onder toezicht van de arbeidsauditeur.

Deze juridische toets ex ante, in combinatie met datamining, garandeert in grote mate de principes van objectiviteit, Subsidiariteit Principe dat stelt dat het laagst mogelijke niveau waarop een bestuur (nog) doeltreffend is, het meest geschikte niveau is om op te besturen. Daarom worden enkel de bevoegdheden die een lagere instantie niet of minder goed kan uitoefenen, aan een centrale of hogere instantie toegekend, en omgekeerd. De idee hierachter is dat politieke besluiten het best zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen en uitgevoerd. subsidiariteit , wederkerigheid en proportionaliteit en vormt een dam tegen mogelijke willekeur.

“Bestrijding van discriminatie onder welke vorm dan ook moet een prioriteit blijven”, besluit Wim Van der Donckt.