Minister Homans zorgt voor verdere gelijkschakeling tussen statutaire en contractuele ambtenaren

29 juni 2018, over deze onderwerpen: Activering, Pensioenen, Ziekte, Ambtenaren

Op voorstel van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans keurde de Vlaamse regering vorige week al de oprichting van een pensioenfonds voor contractuele ambtenaren goed. Vandaag werd opnieuw een belangrijke stap gezet in de verdere gelijkschakeling tussen de statutaire en contractuele personeelsleden. “De verschillen tussen statutairen en contractuelen worden terecht als onbillijk ervaren. Daarom werden er opnieuw belangrijke stappen gezet om op het vlak van zowel pensioenrechten, ontslagmogelijkheden als ziekteverlof de verschillen verder weg te werken”, aldus minister Homans.

Hervorming van het ziekteverlof voor statutaire ambtenaren
De nieuwe regelgeving bevat een belangrijke hervorming van de ziekteverlofregeling voor statutairen. Gedurende de eerste 30 kalenderdagen van het ziekteverlof wordt het salaris doorbetaald. Daarna vallen zij terug op 65 procent van hun salaris. Zij zullen dus niet langer onbeperkt aan 100% doorbetaald worden tijdens hun ziekteverlof. Er zijn uitzonderingen voorzien indien het ziekteverlof het geval is van een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een ernstige ziekte (zoals kanker, M.S., ...). In dat geval blijven ze wel hun volledig salaris behouden. Deze maatregel is ingegeven als een incentive om mensen sneller terug aan het werk te krijgen. De praktijk toont aan dat wanneer mensen lang van hun werkplek wegblijven, de kans tot re-integratie sterk afneemt. We willen werknemers dus ondersteunen om sneller aan de slag te gaan (hiervoor nemen we als werkgever diverse initiatieven zoals trajectbegeleidingen of begeleide heroriëntering), maar we willen eveneens een financiële stimulans inbouwen om het werk zo snel als mogelijk is te hervatten.

Meer mogelijkheden om personeelsleden in contractueel dienstverband aan te werven
De mogelijkheden om contractuele medewerkers aan te trekken worden uitgebreid. De publieke sector volgde lange tijd de regel dat medewerkers in principe statutair worden aangesteld, op enkele uitzonderingen na. In 2016 zorgde minister Homans er al voor dat de lokale besturen de keuzevrijheid kregen om personeelsleden statutair dan wel contractueel aan te stellen. Nu worden ook voor de Vlaamse overheid de mogelijkheden uitgebreid om personeelsleden in contractueel dienstverband aan te werven. Zo zullen voortaan medewerkers voor activiteiten die door andere instanties (bv. andere overheden of private actoren) worden gefinancierd, contractueel worden geworven en wordt de mogelijkheid om afwezige ambtenaren te vervangen door contractuele personeelsleden uitgebreid.

Versoepeling van de ontslagmogelijkheid van statutaire personeelsleden
Wanneer een medewerker niet functioneert, is het zowel voor de werkgever als voor de betrokken medewerker beter om afscheid van elkaar te nemen. Tot nu was het zo dat een statutaire ambtenaar werd ontslagen na twee negatieve evaluaties binnen drie jaar. De belemmering van de tijdsperiode wordt nu losgelaten: wanneer een statutaire ambtenaar in zijn hele loopbaan twee negatieve evaluaties krijgt, kan hij ontslagen worden. De opzegvergoedingen voor het ontslag van statutaire ambtenaren worden afgestemd op deze van contractuele personeelsleden.

Vlaams Pensioenfonds
Met de oprichting van een pensioenfonds zorgt de Vlaamse overheid ervoor dat aan contractuele personeelsleden een aanvullend pensioen kan gegeven worden (tweede pijler) bovenop hun basispensioen. De Vlaamse overheid kon, in tegenstelling tot de lokale besturen, zelf lange tijd geen pensioenfonds oprichten omdat hiervoor federaal het regelgevende kader ontbrak. Nu de federale overheid recent het licht op groen heeft gezet, zet de Vlaamse overheid onmiddellijk de stap naar de oprichting van een eigen pensioenfonds. Dit fonds zet een eerste belangrijke stap om de kloof tussen het pensioen van statutaire ambtenaren en het pensioen van contractuele ambtenaren te dichten. 

“Vorig jaar nog waren de vakbonden paniek aan het zaaien in de media en verweten ze mij een gebrek aan inspanningen met betrekking tot een aanvullend pensioen voor de Vlaamse contractuele ambtenaren. Vandaag is de tweede pensioenpijler een realiteit”, aldus minister Homans. 

“Door het invoeren van de tweede pensioenpijler wordt de kloof een stuk kleiner tussen het pensioen van statutaire en dat van contractuele ambtenaren en door de wijziging van het Vlaams personeelsstatuut, groeien de arbeidsvoorwaarden van contractuelen en statutairen opnieuw een stuk naar elkaar toe. Hierdoor zetten we belangrijke stappen naar een eenvormig statuut voor statutaire en contractuele ambtenaren”, besluit minister Homans.