Met nieuwe transparantieregels waren recente schandalen veel vroeger ontdekt

27 juni 2017, over deze onderwerpen: Overheidsbedrijven, Politiek

In het federaal parlement heeft de werkgroep Politieke Vernieuwing zijn werkzaamheden afgerond. De werkgroep heeft consensus bereikt over tal van onderwerpen, zoals nieuwe transparantieregels voor politici, een lobbyregister, loon naar werk voor parlementsleden en het verlagen van het loon van de Kamervoorzitter. Binnen twee weken wordt een definitief rapport neergelegd.

De werkgroep werd opgericht in de nasleep van de schandalen rond Publipart en Publfin. In drie maanden tijd zijn 7 deelthema’s aangesneden, waaruit nu bijna 80 aanbevelingen voortvloeien. De N-VA heeft bijzonder veel nadruk gelegd op een aantal thema’s die ook als aanbeveling opgenomen zijn. Andere thema’s van ons, zoals de afschaffing van de senaat en het sterk verminderen van het aantal parlementszitjes, zijn niet opgenomen. Geen twijfel dat we op deze nagel zullen blijven kloppen.

Meer transparantie
Een eerste belangrijk pakket aan maatregelen gaat over verhoogde transparantie in de politiek, over de publieke functies van een politicus ('mandaten' dus). “Voordien moesten enkel burgemeesters of parlementsleden verantwoording afleggen over de combinatie van hun functies. Kabinetsmedewerkers of leden van raden van bestuur van overheidsbedrijven niet. Dit zal nu veranderen. Daarnaast zullen voortaan ALLE publieke vergoedingen tot op de eurocent bekend gemaakt moeten worden. Als deze regels eerder hadden bestaan, zouden de schandalen van de afgelopen maanden sneller aan het licht zijn gekomen.”

Kamervoorzitter levert in
Ook over het loon van de Kamervoorzitter is een akkoord bereikt. Het loon wordt beperkt tot dat van premier + 1 symbolische euro. “Over een periode van 5 jaar tijd zal het loon van de Kamervoorzitter met 85.000 euro gedaald zijn, tot zo’n 245.000 euro bruto. Bovendien is er binnen de werkgroep een consensus dat de Kamervoorzitter geen bijkomende publieke of private mandaten opneemt.” Concreet betekent dat een inlevering van meer dan 50.000 euro per jaar.

Loon naar werk
Daarnaast heeft de werkgroep ook akkoorden bereikt over de vermindering van de vergoedingen voor politici bij afwezigheid in het parlement. Maar ook over het afschaffen van 2 medewerkers voor gewezen ministers, iets waar recent nog rumoer over was. De vergoeding die politici krijgen wordt aangescherpt en onder de loep genomen van een onafhankelijk bureau. Zelf pleiten we voor een strikte aftopping van het loon van zodra je publieke mandaten combineert. Tot slot is er een afspraak over een gedragscode voor lobbyisten.

Over een decumul tussen het lokaal uitvoerend mandaat en Kamerlid is geen akkoord bereikt. “Hier lagen de standpunten tussen de verschillende partijen te ver uiteen. Sommige partijen willen een totale decumul, andere zijn voorstander van een plafond vanaf een bepaald bedrag of percentage. Nog andere partijen vinden het aan de politieke partijen om dit te regelen.” Zelf is Kamerlid Vermeulen van mening dat een algemene wettelijke bepaling contraproductief is. “Als voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken zie ik wekelijks hardwerkende burgemeesters van alle partijen die hun expertise van het lokale niveau gebruiken voor hun werk in de Kamer. De kernvraag in deze discussie is niet of iemand een bijkomend mandaat heeft, maar wel of deze persoon voldoende beschikbaar is voor het parlement. Waarom zou een burgemeester niet in het parlement mogen zitten en een dokter, leerkracht of bedrijfsleider, die mogelijks veel minder beschikbaar is, wel?”

Voorzitter van de werkgroep Brecht Vermeulen is tevreden met het resultaat dat deze werkgroep geleverd heeft. “Bij aanvang van de werkgroep heeft mijn partij 29 voorstellen neergelegd. Ik ben verheugd te zien dat 18 van die voorstellen Kamerbrede steun vonden. Voor sommige van deze voorstellen ijveren we als partij al bijna tien jaar. In de komende dagen wordt het rapport van de werkgroep voor de commissie Binnenlandse Zaken opgesteld en afgerond.”

Afschaffing Senaat en vermindering parlementszetels
Maar het moet gezegd. Belangrijke punten die de N-VA verwezenlijkt wil zien en een absolute voorwaarde zijn om de politiek te veranderen, zijn niet goedgekeurd door de andere partijen. Wij pleiten er als partij voor om het aantal parlementszetels drastisch te verminderen, met 1/3e. Ook de senaat moet eindelijk afgeschaft worden. De middelen die naar dat orgaan zonder zeggingskracht gaan, kunnen veel beter elders gebruikt worden.