Meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor lokale besturen

16 juni 2015, over deze onderwerpen: Lokale overheid

Vandaag werd in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement ‘het decreet tot inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds’ goedgekeurd. Met dat decreet bewijst Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) haar vertrouwen – een kernbegrip uit het Vlaams regeerakkoord - in de lokale besturen. “We willen schrappen in de overdreven regulering en verkokering en zo zorgen voor meer beleidsvrijheid voor de gemeenten”, aldus Vlaams minister Homans.

Vlaams minister Homans: “Te verkokerd, te centralistisch, te bureaucratisch en te hoge planlasten. Bij de talrijke contacten met lokale besturen kreeg ik dikwijls hetzelfde te horen. Vandaar dat ik met dit decreet ervoor zorg dat de gemeenten in hun beleid niet meer gehinderd worden door die ‘obstakels’.”

Nieuwe en vernieuwende oplossingen
De zeven bestaande sectorale subsidiestromen (lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, sportbeleid, integratie, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en flankerend onderwijsbeleid) worden daarom vanaf 2016 omgevormd tot één nieuwe dotatie aan de lokale besturen.

“Dit is geenszins een besparingsoefening”, zegt minister Homans. De dotatie is een basisfinanciering die onvoorwaardelijk wordt toegekend en vrij te besteden is door de steden en de gemeenten. Het bedrag – 130 miljoen euro – wordt verdeeld over de steden en gemeenten volgens de aandelen die elke gemeente had in die zeven sectorale subsidiestromen in het jaar 2014.

Het doel van het decreet is duidelijk: zorgen dat gemeenten op een geïntegreerde en vernieuwende manier te werk gaan waarbij de verschillende sectoren elkaar versterken. “Ik denk dan aan ‘de bibliotheek van de toekomst’ en nieuwe vormen van integratie en Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering waarbij de combinatie gemaakt wordt tussen jeugd, sport en integratie.” Minister Homans is er dan ook van overtuigd dat dit decreet voor een beter lokaal beleid zal zorgen. “We komen uit een situatie waar van alles decretaal werd geregeld in de diverse sectoren. De lokale besturen moesten hierover continu plannen en rapporten maken. Of zoals in de commissie gezegd: ‘De gemeenten waren meer met Brussel bezig dan met zichzelf’.”

Minister Homans wil de kracht van de lokale besturen gebruiken om in allerhande domeinen, waarin de afgelopen jaren een professionalisering heeft plaatsgevonden, tot nieuwe en vernieuwende oplossingen te komen over de grenzen van beleidsdomeinen heen. “Met dit decreet wordt dat mogelijk. Het vergt natuurlijk een nieuwe manier van werken voor zowel de Vlaamse overheid als de lokale besturen en de lokale adviesraden. Ik heb er alleszins het volste vertrouwen in dat de lokale besturen op een verantwoordelijke manier zullen handelen en de juiste keuzes zullen maken.”