Lokale besturen krijgen eigentijds personeelsbeleid

25 mei 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid

De Vlaamse lokale besturen krijgen meer vrijheid om een eigen, modern personeelsbeleid te voeren. Het Vlaams Parlement keurde daarvoor vandaag een decreet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) goed. “Dit is alweer een stap in de goede richting die ervoor moet zorgen dat de Vlaamse betutteling van de lokale besturen stopgezet wordt”, aldus Vlaams minister Liesbeth Homans. 

Het decreet zorgt ervoor dat er meer op maat gewerkt kan worden. “Tot hiertoe gold de strikte regelgeving voor alle gemeenten, of men nu 20 mensen in dienst had of 2000. Omdat een kleine gemeente nu eenmaal andere personeelsbehoeften heeft dan een grote, kunnen ze met de nieuwe regelgeving eigen klemtonen leggen en specifieke keuzes maken”, zegt minister Homans.

Minder betutteling, meer op maat
De Vlaamse gemeenten en steden krijgen onder meer de keuze hoe ze iemand aanwerven. “Ze kunnen met andere woorden vrij kiezen of ze personeel aanwerven in statutair of contractueel dienstverband.” Voorheen was statutair de regel en contractueel de uitzondering waardoor er weinig flexibiliteit mogelijk was. Ook kunnen de lokale besturen voortaan met verschillende gemeenten samen een werfreserve aanleggen. 

Een aantal bevoegdheden die vroeger aan de gemeenteraad werden toegewezen - zoals de aanstelling, tucht en ontslag van de leden van het managementteam - worden binnenkort ook overgeheveld naar het schepencollege. “De gemeenteraad moet zich focussen op politieke beslissingen en het maken van strategische keuzes”, zegt minister Homans. Daarnaast zal de gemeentesecretaris in de toekomst ook bevoegdheden kunnen delegeren naar al het personeel en niet enkel naar het leidinggevend personeel dat lid is van het managementteam. Statutaire personeelsleden zullen voortaan ook tijdelijk ter beschikking gesteld kunnen worden van andere overheden.

Weg van de keizer-koster-mentaliteit
De lokale besturen zullen ook zelf kunnen beslissen over de manier waarop men personeelsleden evalueert. Tot nu toe moest dit door iedere gemeente op dezelfde manier gebeuren, terwijl gemeente x dit misschien het best doet met evaluatie- en functioneringsgesprekken en gemeente y dit op een heel andere manier en met andere technieken wil doen. Antwerpen (6216 personeelsleden) en Gent (5232), twee steden met een groot personeelsbestand, krijgen ook de mogelijkheid om af te wijken van de loonschalen die de Vlaamse overheid voor de lokale besturen vastlegt. Dat moet wel gemotiveerd gebeuren en afwijkende loonschalen mogen niet onder de vastgelegde minimumsalarissen liggen. 

“Meer lokale autonomie en meer beleidsvrijheid zodat maatwerk mogelijk wordt, weg van de keizer-koster-mentaliteit: dat is de geest binnen al onze hervormingen voor de lokale besturen. Eerder zorgde de goedkeuring van het fusiedecreet en de inkanteling van de sectorale stromen in het Gemeentefonds er al voor dat de lokale besturen zich beter en met meer bestuurskracht kunnen organiseren. Met het decreet dat vandaag gestemd werd, zetten we alweer een verdere stap in de goede richting”, sluit minister Homans af. “En het blijft hier niet bij, er staan deze legislatuur nog belangrijke wijzigingen op til die onze lokale besturen ten goede zullen komen.”