Ledencongres N-VA keurt VVV-akkoord goed & partij duidt ministers en parlementsvoorzitter aan

24 juli 2014, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2014, N-VA

Het partijcongres van de N-VA, het hoogste partijorgaan, keurde vanavond met 2 200 leden en quasi unaniem de deelname aan de Vlaamse Regering en het Vlaams regeerakkoord goed.

Later op de avond duidde de partijraad Geert Bourgeois aan als minister-president. Ook Liesbeth Homans, Ben Weyts en Philippe Muyters werden door de partijraad voorgedragen als minister. Jan Peumans wordt voorgedragen als voorzitter van het Vlaams Parlement

Het VVV-akkoord werd door de N-VA-leden uitvoerig bediscussieerd. Het congres beseft dat Vlaanderen voor budgettair moeilijke tijden staat en dat er inspanningen zullen moeten worden geleverd. Dankzij die inspanningen is er na enkele jaren echter weer ruimte om te investeren in de economie en de zorg. Want welvaart en welzijn zijn de topprioriteiten van deze Vlaamse Regering.

Het ledencongres van de N-VA is ervan overtuigd dat het Vlaams regeerakkoord een echte verandering vooropstelt. Een kleine, slagkrachtige overheid met minder Overheidsbeslag De totale overheidsuitgaven in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) van een land. Anders gezegd: het deel van het bbp dat naar de staat terugvloeit. Het Belgische overheidsbeslag behoort al tot de hoogste ter wereld en kan niet eindeloos blijven stijgen. Daarom zijn hervormingen nodig. overheidsbeslag , minder regels en lasten en meer ruimte voor investeringen, dat is volgens het N-VA-congres het recept om Vlaanderen vooruit te helpen. En dat is ook de samenvatting van het regeerakkoord.
 
Na de goedkeuring van het regeerakkoord en de regeringsdeelname door het congres, duidde de partijraad ook de N-VA-ministers die worden voorgedragen voor de nieuwe Vlaamse Regering aan, met inbegrip van hun bevoegdheden:

Geert Bourgeois
Minister-president van de Vlaamse Regering en bevoegd voor: Algemeen Beleid, Internationaal Vlaanderen en Onroerend Erfgoed

Liesbeth Homans
Viceminister-president van de Vlaams Regering en bevoegd voor: Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Bestuurszaken, Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering , Wonen, Sociale Economie, Armoede en Gelijke kansen

Ben Weyts
Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Philippe Muyters
Vlaams minister bevoegd voor Economie, Innovatie, Overheidsinstrumentarium, Werk en Sport
 
De partijraad draagt ook Jan Peumans voor als voorzitter van het Vlaams Parlement.

 
Als bijlage vindt u een korte ‘bio’ van de voorgedragen N-VA-ministers en de parlementsvoorzitter.