Kamerbrede resolutie zet in op sterk Vlaams klimaatbeleid

24 november 2016, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid, Leefmilieu, Klimaat, Landbouw

N-VA, CD&V, Open VLD, SP.A en Groen bereikten gisteren een akkoord over een klimaatresolutie. Daarin reiken zij de regering tal van ambitieuze, concrete maatregelen aan om het Vlaams klimaatbeleid te versterken. Klimaatspecialist Wilfried Vandaele (N-VA): “De opwarming van de aarde doet de zeespiegel stijgen en bedreigt onze gezondheid. Als we onze kinderen nog een toekomst willen bieden, moeten we werken aan een koolstofarme samenleving. Enerzijds willen wij dat Vlaanderen in de kop van het peloton fietst, anderzijds willen wij ook niet lek rijden. De voorgestelde maatregelen zijn ambitieus én haalbaar.”

Begin februari werd in het Vlaams Parlement een bijzondere Commissie opgericht ‘voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen’. Onder het voorzitterschap van Jan Peumans kwamen experten hun inzichten toelichten. Verscheidene parlementsleden, elk met hun eigen deskundigheid, namen deel aan de debatten en droegen hun steentje bij tot de resolutie.

Ruimtelijke ordening, omgeving en natuur zijn voor de N-VA een cruciale schakel in een efficiënt klimaatbeleid. Vandaag is 33 procent van ons grondgebied aangesneden voor bebouwing, wegen, … en elke dag komt daar nog 6 hectare bij. Dat moet zo snel mogelijk naar beneden, en uiteindelijk tot nul worden teruggebracht. Wilfried Vandaele (N-VA): “We moeten in de eerste plaats aan ‘inbreiding’ doen. Dat wil zeggen: extra woningen toelaten in bestaande kernen en leegstaande panden herbestemmen. Slecht gelegen percelen, omdat ze bijvoorbeeld kunnen overstromen of slecht ontsloten zijn, snijden we niet aan. Uiteraard vergoeden of compenseren we dan wel de eigenaars.” Vandaele kijkt ook naar de landbouw: “Van de land- en tuinbouwsector verwachten we dat de klimatologische voetafdruk afneemt. Landbouwers kunnen een rol spelen omdat bv. weiland CO2 vasthoudt, door hernieuwbare energie te produceren, en door zich toe te leggen op alternatieve eiwitbronnen.”

De ondertekenaars stelden vast dat de prijs die bedrijven aan Europa moeten betalen om CO2 te mogen uitstoten, momenteel te laag is. “Een meer robuuste prijs zal investeringen stimuleren ten gunste van het klimaat. We moeten natuurlijk wel onze concurrentiepositie vrijwaren in onze open economie, en dus vooral zoeken naar Europese oplossingen, maar tegelijk de huidige gemaakte afspraken naleven”, stelt energiespecialist Andries Gryffroy (N-VA). Een klimaatbeleid ontwikkelen kan ook niet zonder een breed draagvlak. “Klimaat is een zaak van en voor iedereen: en burgers en bedrijven en de overheden”, zegt Gryffroy daarover.

Naast maatregelen in deze beleidsdomeinen, zijn er ook haal wat andere voorstellen, zoals de doelstelling om in Vlaanderen meer hernieuwbare energie op te wekken, of dat wagens op diesel of benzine en verwarmingsketels op stookolie stilaan zullen verdwijnen. Er komt meer aandacht voor de fiets. Vanaf 2019 mag De Lijn alleen nog elektrische, hybride of waterstofbussen aankopen. De verlichting langs de snelwegen moet overschakelen op leds. Enzovoort.