Hervorming lerarenopleiding maakt leerkrachten sterker in de klas

29 maart 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

Vandaag keurde de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement een decreet goed dat de lerarenopleiding hervormt en actualiseert en dat een specifiek traject aanbiedt voor zogenaamde zij-instromers, personen die op latere leeftijd in het onderwijs aan de slag willen. “Eén leerkracht beïnvloedt in zijn carrière meer dan duizend toekomstige Vlamingen. We hebben er dus alle belang bij dat die leraar de klas met voldoende bagage betreedt en een stevige opleiding achter de rug heeft”, aldus Koen Daniëls en Vera Celis, Vlaams volksvertegenwoordigers voor de N-VA. 

Het ‘ontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten’ is uitermate belangrijk voor de N-VA. “Dit decreet is niet enkel belangrijk voor de leerkrachten, maar ook voor alle kinderen en jongeren die vandaag schoollopen”, zegt Vlaams Parlementslid Vera Celis. “We weten dat de uitdagingen in de klas groot zijn: leerlingen met zorgnoden, leerlingen met taalachterstand, leerlingen met gedragsproblemen stellen steeds meer de draagkracht van de leerkracht op de proef.” Bovendien is er een heus lerarentekort. In 2015 voorspelde de VLOR dat er tussen 2012 en 2022 een tekort zal ontstaan van bijna 17.000 leerkrachten. Een grote groep nieuwe leerkrachten die de stap naar het onderwijs zetten, haken dan weer snel af. Zij voelen niet de waardering die ze verdienen.

De hervorming van de lerarenopleiding is dan ook van essentieel belang zodat startende leerkrachten met voldoende bagage aan hun carrière kunnen beginnen. “Voor de N-VA is het van groot belang dat vakkennis, vakdidactiek en klasmanagement een prominente plaats kennen in de vernieuwde lerarenopleiding. Een leerkracht moet én de inhoud goed beheersen én die inhoud kunnen overbrengen. Die kwaliteiten garanderen dat de leraar overeind blijft in de klas én dat de onderwijskwaliteit hoog blijft”, verduidelijkt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. “Je kan een bioloog voor de klas zetten voor het vak Nederlands in de derde graad, maar een master taal- en letterkunde Nederlands is daar meer op zijn plaats.” Om de ‘praktijkschok’ op te vangen heeft de partij het ontwerpdecreet nog aangepast. “We hebben nu expliciet opgenomen dat een student lerarenopleiding tijdens zijn stage taken uitvoert in een reële school- en klascontext. Op die manier kan hij tijdens zijn opleiding oefenen.”

Daniëls vervolgt: “Met dit decreet geven we ook het startschot voor de zogenaamde ‘educatieve master’. We creëren de mogelijkheid voor masterstudenten om hun opleiding te combineren met een traject naar het leraarschap. Zo moeten die niet extra lang studeren om les te kunnen geven. Bovendien blijft de inhoudelijke specialisatie behouden.”

De N-VA was al lang vragende partij voor een regeling voor de zogenaamde zij-instromers. Er komt nu een nieuwe educatieve graduaatsopleiding voor het secundair onderwijs. “Zij-instromers kunnen dankzij dit decreet een specifiek, laagdrempelig opleidingstraject volgen en hun weg vinden naar het secundair onderwijs. De inbreng van concrete, recente beroepservaring op de klasvloer is immers van onschatbare waarde”, aldus Vera Celis.