Geert Bourgeois positief over historisch politiek akkoord tussen de EU en Mercosur

Europees Parlementslid Geert Bourgeois is verheugd dat er op vrijdag 28 juni 2019 een politiek akkoord tussen de EU en Mercosur (Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay) is gesloten. Het is een ambitieus en evenwichtig Handelsakkoord Een akkoord tussen twee of meer landen of regio’s, ter bevordering van de wederzijdse handelsstromen en vrijhandel. Daarin maken zij basisafspraken over de markttoegang en het wegwerken van handelsbarrières. In meer complexe handelsakkoorden wordt niet alleen onderhandeld over die handelsvoorwaarden zelf, maar bijvoorbeeld ook over een gemeenschappelijke markt of over investeringen. Sinds het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad, is het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met partijen van buiten de EU een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. handelsakkoord dat deel uitmaakt van een breder associatieakkoord. Deze gebeurtenis is historisch te noemen, want het onderhandelingsmandaat werd al in 1999 aan de Europese Commissie gegeven. De EU is tevens de eerste grote handelspartner die een akkoord met deze Zuid-Amerikaanse landen kan sluiten en krijgt hiermee toegang tot hun, tot dusver vrij gesloten, markten.

Geert Bourgeois: “De Europese Unie gaf dit weekend tijdens de G20 een belangrijk signaal dat er ook een positieve weg is voor internationale samenwerking, weg van het protectionisme. Eens in uitvoering zal dit akkoord toegang bieden tot een markt van 780 miljoen mensen en alleen al in tarieven 4 miljard euro winst opleveren voor de EU. Dat is vier keer meer dan het ambitieuze handelsakkoord  tussen de Europese Unie en Japan dat eerder dit jaar in werking trad.”

Ik verwelkom dit politiek akkoord en het sterke signaal dat dergelijke akkoorden, in tijden van toegenomen protectionisme, uitsturen om het geloof in de vrije en faire handel en internationale samenwerking te onderschrijven.

Onze bedrijven krijgen hiermee als eerste preferentiële toegang tot een tot dusver gesloten markt. Het economische belang van de overeenkomst staat buiten kijf:

  • 91 procent van de tarieven voor Europese uitvoer en 92 procent van de invoer uit de Mercosur-landen zullen op termijn geschrapt worden.
  • Niet-tarifaire belemmeringen worden verminderd (onder meer door gebruik te maken van internationale standaarden).
  • Een sterk hoofdstuk over sanitaire en fytosanitaire normen zoals voedselveiligheid zal ervoor zorgen dat de Europese standaarden gegarandeerd blijven.
  • De bescherming van geografische aanduidingen is gegarandeerd (streekgebonden agrovoedingsproducten).
  • Er komt wederzijdse toegang tot de markt voor overheidsopdrachten van de centrale overheidsdiensten.
  • Er is ook meer en gemakkelijkere toegang voor dienstenbedrijven (bijvoorbeeld maritiem transport).

Naast de offensieve belangen voor bijvoorbeeld de automobiel- en zuivelsector en machines bevat het politiek akkoord ook de nodige garanties voor onze defensieve belangen. Via de onderhandeling van tariefcontingenten (Tariff Rate Quota’s) werd gestreefd naar een evenwichtig resultaat voor de gevoelige landbouwproducten. Een bilateraal vrijwaringsmechanisme kan geactiveerd worden als er toch economische schade is door onverwachte en significante stijgingen van de invoer door het akkoord.  Andere voor Vlaanderen belangrijke hoofdstukken van het akkoord gaan over toegang voor KMO’s tot de markt van de Mercosur-landen en duurzame ontwikkeling met onder meer engagementen inzake arbeids- en milieunormen, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit laatste hoofdstuk bevat bovendien een eigen geschillenbeslechtingsmechanisme.

“We zullen de inhoud van het politiek akkoord de komende periode verder analyseren in functie van de Vlaamse belangen. Ik verwelkom alvast dit ambitieus akkoord op basis van de vandaag beschikbare elementen voor onze offensieve en defensieve belangen, alsook omwille van het strategisch belang”, aldus Geert Bourgeois.

Nu het officiële einde van de onderhandelingen is aangekondigd, ondergaan de teksten nog een juridisch-taalkundige opschoning. Pas daarna worden ze voorgelegd voor goedkeuring door de Raad voor de ondertekening. Tenslotte moet het akkoord, gezien een associatieakkoord gemengd is, zowel de Europese als nationale goedkeuringsprocedures doorlopen.