Fouten moeten uit de boskaart - N-VA vraagt dat eigenaars verwittigd worden over openbaar onderzoek

17 mei 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Leefmilieu

De N-VA heeft minister Schauvliege steeds gesteund om extra bos te beschermen, maar de fouten in de kaart die de extra bossen aanduidt, moeten er wel uit. Bovendien moeten alle betrokken burgers weten dat ze bezwaar kunnen indienen als ze vinden dat hun perceel onterecht op de kaart is terechtgekomen. “Daarom wil de N-VA dat minister Schauvliege de betrokken eigenaars verwittigt over het lopende openbaar onderzoek. Daarvoor kan ze bijvoorbeeld een beroep doen op de gemeenten”, zegt Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele, de milieuspecialist van de N-VA.

Op 16 mei startte het openbaar onderzoek m.b.t. de bescherming van de “ruimtelijk kwetsbare waardevolle bossen”.

Wilfried Vandaele: “De afbakening van zonevreemde bossen, ook in woonzone, leidt tot onzekerheid. Als N-VA staan wij achter de bescherming van de waardevolste bossen die niet officieel zijn ingekleurd als natuurgebied of bosgebied, maar als industriegebied, woonzone, landbouwgebied… Het gaat om 12.300 ha van de in totaal 64.000 ha bos die “zonevreemd” zijn.”

De N-VA heeft in de regering en in het parlement actief meegewerkt met minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om dit 20 jaar oude dossier eindelijk af te ronden.

De diensten van minister Schauvliege (het Agentschap voor Natuur en Bos) maakten een kaart op waar de 12.300 ha bossen op staan die de regering extra wil beschermen. Al voor de start van het openbaar onderzoek gingen stemmen op dat de kaart fouten bevat. Wilfried Vandaele: “Omdat een kaart altijd een momentopname is, kan men nooit vermijden dat er een zekere foutenmarge is. Maar aangezien de minister en haar diensten vele maanden de tijd hebben gehad om een degelijke kaart te maken, zou men toch mogen verwachten dat de fouten beperkt zijn. Als politici kunnen wij niet anders dan ervan uitgaan dat wetenschappers en ambtenaren hun werk goed doen en dat de bevoegde minister toeziet op de kwaliteit ervan.”

De N-VA heeft steeds het belang van het openbaar onderzoek beklemtoond, precies om mogelijke fouten uit de kaart te halen. Mensen kunnen op die manier bezwaar indienen als blijkt dat hun perceel ten onrechte op de kaart voorkomt. Er zijn verschillende redenen waardoor de aanduiding van een zonevreemd bos op een perceel niet klopt. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een bos, het bos niet ecologisch waardevol is, er voor het perceel reeds een (niet vervallen) bouw-, verkavelings- of kapvergunning is, enzovoort.

Vandaele: “De minister heeft uitdrukkelijk gezegd dat zij geen betere kaart kon maken dan de kaart die er is. Als er nu toch veel fouten in zitten, dan kunnen we niet anders dan dat ten zeerste te betreuren. De eigenaar van wie het perceel ten onrechte op de kaart staat, moet dan ook bezwaar indienen in het kader van het openbaar onderzoek. Gezien de omstandigheden vragen we de minister dan ook een algemene informatiecampagne op te zetten zodat elke betrokken burger weet dat het openbaar onderzoek loopt en dat hij bezwaar kan indienen. Verder vinden we dat de minister de gemeenten ook moet aanraden om alle eigenaars uit hun gemeente die op de kaart voorkomen individueel te verwittigen.”

Voor de percelen die uiteindelijk toch beschermd blijven, is er een procedure voorzien die de eigenaar recht geeft op schadevergoeding (“planschade”).