Europees herstelplan: N-VA wil geen schuldenunie waarvoor de Next Generation betaalt

27 mei 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Coronacrisis

Vandaag stelde de Europese Commissie een nieuw pakket voor met een meerjarenbegroting en een lang verwacht Herstelfonds. Dit laatste van in totaal 750 miljard euro moet het Europese antwoord bieden op de uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis en onze gemeenschappelijke toekomst veiligstellen. Dit voorstel -dat de naam Next Generation EU draagt- is het startpunt van onderhandelingen over een hele reeks van uitgavenprogramma's die de komende jaren het EU-beleid vorm zal geven.

Ondersteunende maatregelen die overheden in stelling brengen, moeten efficiënt zijn. Dat geldt ook voor het Europees Herstelpakket. Europees N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois: “De Unie is gebouwd op verantwoordelijkheid en solidariteit en wel in die volgorde. Daarom wil de N-VA-delegatie dat de middelen terecht komen waar ze nodig zijn. Ze moeten gekoppeld worden aan voorwaarden, zoals hervormingen in de arbeidsmarkt en het economisch weefsel. Wij zullen er zeer sterk op toekijken dat het geld gaat naar investeringen gericht op de toekomst en niet naar lopende uitgaven.”

De N-VA-parlementsleden tonen zich kritisch ten aanzien van de verdeling van de middelen uit het pakket. Die zit met maar liefst 2/3 aan subsidies en slechts 1/3 aan leningen compleet scheef.

N-VA-Europarlementslid Johan Van Overtveldt hield vandaag in de plenaire vergadering een pleidooi voor bescherming; bescherming van bedrijven én van mensen die werken en sparen. Zo is hij van mening dat de versterking van de interne markt een absolute noodzaak is, en pleit hij voor een tijdelijke stolp over ons bedrijfsweefsel.

Johan Van Overtveldt: “De Chinese investeringsmaatschappij heeft een oorlogskas aangelegd van 1000 miljard dollar, en is op zoek naar interessante activa. Dat geldt ook voor andere grote internationale groepen. Europa moet nu in actie komen om onze vele mooie, beloftevolle en innovatieve bedrijven te beschermen tegen vijandige overnames.”

Tegelijk met de discussie over het voorstel inzake het Herstelfonds, moet nu ook de discussie gevoerd worden over de financiering ervan. De N-VA-delegatie is van oordeel dat er nagedacht kan worden over nieuwe eigen middelen, maar niet over Europese belastingen. Nieuwe middelen moeten, zoals de huidige, geïnd worden door de lidstaten zelf. “Wat zeker onaanvaardbaar is, is de suggestie van de Commissie om een ‘interne markt taks’ te heffen, aldus Geert Bourgeois. “Dit zal de grootste verwezenlijking van de EU, namelijk de interne markt, onderuithalen. In tegenstelling tot wat Von der Leyen zei, is dit geen stap vooruit, maar twee stappen achteruit.”

Van Overtveldt vindt ook dat mensen die werken en gespaard hebben de rekening niet voorgeschoteld mogen krijgen. “Ik doe een oproep om het momentum aan te grijpen om een langlopend debat te beslechten: Het wordt tijd dat de grote internetreuzen een faire bijdrage leveren aan het herstel. Ze hebben daar zelf ook alle belang bij. Deze digitale giganten moeten een correcte bijdrage leveren op de plaats waar ze de activiteit uitoefenen. Om te vermijden dat de Europese lidstaten concurrentieel nadeel zouden ondervinden, wordt de uitwerking best op het niveau van de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO ontwikkeld. Maar de EU kan hier en nu het voortouw nemen en een versnelling hoger schakelen.”

De voorstellen tot terugbetaling besloten in dit maatregelenpakket moeten zich volgens Europees Parlementslid Assita Kanko toespitsen op inspanningen die, door een realistische bril bekeken, kunnen worden volgehouden. Niet louter de komende paar weken, maar de komende jaren. “Hoewel op korte termijn onze werknemers en onze bedrijven bescherming behoeven om te overleven, moet het herstel in Europa op lange termijn gericht zijn op het stimuleren van groei en innovatie. Dit herstelpakket zit zo in elkaar dat iedereen van de tafel kan opstaan met de gedachte dat hij of zij een overwinning heeft binnengesleept, maar als we niet opletten zullen de toekomstige eenheid van de EU en het levensonderhoud van de volgende generatie kiezers en belastingbetalers de grote verliezers zijn”, besluit Kanko.