Eén gecombineerde ‘verblijf-werk’-vergunning voor buitenlandse werknemers

28 februari 2018, over deze onderwerpen: Werken, Migratie

Vandaag keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, de wet over het samenwerkingsakkoord 'permis unique' goed. Dit samenwerkingsakkoord creëert één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers die in ons land wensen te verblijven om te werken. Dankzij dit samenwerkingsakkoord wordt één gecombineerde titel ‘verblijf-werk’ gecreëerd. Waar de werknemer vroeger eerst een arbeidsvergunning moest aanvragen en aansluitend een verblijfsvergunning, gebeurt dit voortaan via één document. “Deze vereenvoudiging maakt de procedure voor de buitenlandse werknemer en de werkgever niet alleen efficiënter maar maakt het daarnaast ook makkelijker om te controleren of de Migrant Een persoon die zijn land verlaat om naar een ander land te trekken, met het doel er langdurig of definitief te verblijven. De term maakt geen onderscheid op basis van migratiemotieven: het kan gaan om arbeidsmigranten, maar ook om vluchtelingen e.a. migrant legaal in het land verblijft en of hij toegang heeft tot de arbeidsmarkt”, stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Met de goedkeuring komt ons land tegemoet aan de Europese wetgeving. 

De werknemer dient zijn aanvraag via zijn werkgever in bij het bevoegde gewest. Deze controleert en bevestigt binnen een termijn van 10 dagen of het dossier volledig is. Een kopie van het dossier wordt doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken die in praktijk binnen een termijn van maximaal 60 dagen een beslissing over het verblijfsrecht van de migrant moet nemen. Ondertussen kan het bevoegde gewest het aspect werk onderzoeken. Na een positieve beslissing over het verblijf door DVZ en een positieve beslissing inzake tewerkstelling door het gewest kan de DVZ dan het geheel van de beslissingen in één document overmaken aan de werknemer en de werkgever.

In het belang van de werknemer en de werkgever moet de beslissing van het al dan niet toekennen van deze 'gecombineerde vergunning' zo spoedig mogelijk en uiterlijk in praktijk binnen de 60 dagen na indiening van de aanvraag gebeuren. “Deze doorlooptijd is kort genoeg om de concurrentiepositie van onze bedrijven niet in gevaar te brengen maar lang genoeg om aan de Dienst Vreemdelingenzaken voldoende tijd te geven om alle dossiers grondig te screenen op veiligheid”, aldus staatssecretaris Theo Francken.  

Europa legt de lidstaten op om slechts één titel af te leveren aan buitenlandse werknemers, die zowel het aspect verblijf als het aspect werk regelt. Met instemming van dit samenwerkingsakkoord stelt ons land zich in regel met de Europese wetgeving. De omzetting van deze richtlijn was geen eenvoudige opdracht aangezien de bevoegdheden over zowel federaal als gewestelijk niveau verspreid zitten. Arbeidsmigratie is een gewestelijke bevoegdheid maar verblijf is en blijft een federale bevoegdheid. De afgelopen maanden is er dan ook intensief overleg geweest tussen de verschillende beleidsniveaus en dat heeft op 2 februari tot een samenwerkingsakkoord geleid wat een vereenvoudiging inhoudt voor de werknemer die actief wil komen bijdragen aan onze samenleving.

Het is eveneens een eerste stap voor de omzetting van de andere richtlijnen qua arbeidsmigratie: de richtlijnen ICT (intra company transferts), seizoensarbeid en de toekomstige Blue Card-richtlijn.