Decreet kinderopvang: “Minder regels, zelfde kwaliteit”

12 juni 2015, over deze onderwerpen: Kinderopvang

De Vlaamse Regering versoepelde vandaag de regelgeving binnen het decreet Kinderopvang. “Om dat decreet in te voeren werd veelvuldig overlegd met de sector. Daaruit bleek dat het decreet een paar onbedoelde belemmeringen bevatte. Daarom werden enkele regels aangepast. Deze beslissing kadert volledig in de geest van het Vlaams regeerakkoord dat de planlasten wil verminderen waar wij als N-VA sterk op hebben aangedrongen”, aldus Lies Jans, specialist kinderopvang bij de N-VA.

Op 1 april 2014 trad het decreet Kinderopvang in werking. “Dat betekende een grote verandering voor zowel de organisatoren als voor Kind & Gezin. Parallel met die inwerkingtreding werd er daarom een voortgangsoverleg opgericht”, legt Lies Jans uit.

In dat overleg werden alle betrokken actoren binnen de sector samengebracht om het nieuwe decreet te evalueren. “We wilden erover waken dat het nieuwe decreet geen onbedoelde belemmeringen bevatte die flexibele en kwaliteitsvolle kinderopvang in de weg stonden. We wilden kort op de bal kunnen spelen en indien nodig bijsturen”, aldus Lies Jans.

Dat bleek nodig: daarom besliste de Vlaamse Regering om bepaalde bijsturingen door te voeren. “In het voortgangsoverleg werd alles bekeken en afgestemd. Daarbij werd rekening gehouden met het initiële doel van het decreet, namelijk toegankelijke en betaalbare kinderopvang voor alle kinderen, die bovendien financieel haalbaar is voor de sector. Daarbij werd vooral aandacht besteed aan de administratieve vereenvoudiging die deze Vlaamse Regering wil doorvoeren.”

Bijsturingen
Uiteindelijk werden er heel wat regels die een zware administratieve last op de schouders van de organisator van kinderopvanginitiatieven legde, versoepeld: “Zo wordt de hele papiermolen aangaande de attesten van medewerkers ernstig vereenvoudigd, zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening afneemt. Zo kunnen vanaf nu voor het bewijs van kennis van organisatorisch beheer ook andere, gelijkwaardige attesten worden voorgelegd dan enkel die van Syntra Vlaanderen. De opgelegde afmetingen voor ramen wordt geschrapt. Als er maar voldoende licht en ventilatie is. Er wordt geen specifieke ruimte voor verzorging meer opgelegd maar een uitrusting die aangepast is aan het aantal vergunde kinderopvangplaatsen blijft verplicht”, geeft Lies Jans enkele voorbeelden van de versoepeling.

Eerste stap
“De N-VA heeft sterk ingezet op de vermindering van planlasten. De kern van het decreet blijft echter behouden. Iedereen zal uiteraard de opgelegde normen moeten volgen. Maar we leggen hiervoor de verantwoordelijkheid bij de organisator die minder administratieve rompslomp zal moeten meezeulen. Er komen dus minder regels, maar het resultaat inzake kwaliteit blijft wel hetzelfde. Deze aanpassingen zijn bovendien nog maar een eerste stap. We blijven constant evalueren binnen het voortgangsoverleg. Er kunnen dus nog aanpassingen volgen in de toekomst mocht dat nodig blijken”, besluit Lies Jans, die voor de N-VA in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zetelt.