Decreet havenkapiteinsdienst goedgekeurd: naar een eigentijdse handhaving in de havens

28 maart 2019, over deze onderwerpen: Waterwegen, Politie

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement werd donderdagnamiddag het voorstel van decreet havenkapiteinsdienst goedgekeurd. Met dit decreet wil Vlaanderen de werking van de havenkapiteinsdiensten van haar zeehavens moderniseren. Het initiatief is het resultaat van een proces van intensief overleg en wordt gesteund door alle Vlaamse havenbedrijven.

Havenkapiteinsdiensten zijn de bijzondere politiediensten binnen de havenbedrijven die belast zijn met het politioneel toezicht op de bedrijvigheid binnen de haven. Zij superviseren de af- en aanmeerprocessen en waken over de naleving van veiligheid- en milieuvoorschriften. Ook faciliteren en organiseren ze de vlotte verkeersafwikkeling binnen de haven; zij hebben een eerstelijnsrol op het vlak van calamiteitenbestrijding binnen het havengebied. Tot vandaag werd dit toezicht geregeld in de Wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins. “Die regelgeving was evenwel steeds meer achterhaald”, zegt Annick De Ridder. “Het goedgekeurde decreet moet een modern en performant toezicht en de bijbehorende handhaving mogelijk maken.” Onder meer de benoeming en het ontslag van de havenkapiteins, andere functies binnen de havenkapiteinsdienst, aansprakelijkheid, bevoegdheden, organisatie en sancties komen aan bod. Met het decreet wordt niet aan de bevoegdheden van andere politiediensten geraakt maar wordt wel een kader geboden om de huidige en toekomstige handhaving verder te verankeren en uit te bouwen.

Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van de Antwerpse haven Annick De Ridder: “Het werd hoognodig tijd dat onze havenkapiteins anno 2019 kunnen functioneren binnen een moderne juridische basis. We geven alle havens nu de mogelijkheid om de handhaving en de controle op het terrein te versterken. Dit is gezien de huidige uitdagingen geen luxe maar een absolute noodzaak.”

In een volgende stap wordt het voorstel van decreet aan de plenaire vergadering voorgelegd. Met de goedkeuring van dit decreet kan men een lange periode voorbereidingstijd afsluiten. De havens waren reeds lang vragende partij en kunnen nu met dit nieuw kader aan de slag.