De Block heeft de afgesproken hervormingen om langdurig zieken te activeren niet uitgevoerd

18 maart 2019, over deze onderwerpen: Activering, Ziekte, Uitkeringen

Nog nooit waren er zoveel langdurig zieken: in totaal zo’n 415.000. Volgens de N-VA ligt de oorzaak bij minister De Block, die onvoldoende inspanningen heeft geleverd om de maatregelen die binnen de regering waren afgesproken, ook effectief uit te voeren. “Maggie De Block blijft in gebreke bij het uitvoeren van de afgesproken maatregelen, zoals de invoering van arbeidsintegratiejobs, en de Responsabilisering Het verantwoordelijk maken van de deelstaten, zodat ze beloond worden voor goed beleid en gestraft voor slecht beleid. Die responsabilisering was een eis van de N-VA tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010-2011 over de herziening van de financieringswet. De N-VA wil onder meer een belangrijke fiscale autonomie voor de deelstaten en eigen verantwoordelijkheid over onder meer arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en kinderbijslag.  responsabilisering van werkgevers en werknemers om constructief deel te nemen aan re-integratietrajecten naar werk”, benadrukt Kamerlid Jan Spooren.

Het aantal langdurig zieken bereikt recordhoogtes. Vandaag zijn zo’n 415.000 werknemers langer dan 1 jaar ziek thuis, dat zijn er 71.000 meer dan in 2014. Volgens de N-VA blijft minister De Block in gebreke bij het uitvoeren van het beslist beleid om dit te verhelpen.

“De voorbije jaren werd wel gestart met ‘re-integratietrajecten voor langdurig zieken’. In zo’n traject onderzoekt de arbeidsgeneesheer samen met de langdurig zieke de resterende tewerkstellingsmogelijkheden bij de huidige werkgever. “Deze maatregel is een goede eerste stap. Maar het probleem is dat deze maatregel te vrijblijvend is, te sterk focust op her tewerkstelling bij de huidige werkgever, en de angst voor inkomensverlies bij de arbeidsongeschikten onvoldoende wegneemt”, benadrukt Kamerlid Jan Spooren.

Daarom werd na lang onderhandelen in de regering-Michel I in mei 2018 een finaal wetsontwerp goedgekeurd om werkgevers en werknemers te responsabiliseren. “De bedoeling was niet om werknemers te verplichten om terug aan het werk te gaan, maar wel om zowel werkgevers als werknemers te responsabiliseren om constructief mee te werken aan het onderzoek naar hertewerkstelling. Maar minister De Block heeft dit goedgekeurde wetsontwerp nooit ingediend in het parlement, al was dit voor 200 miljoen euro per jaar ingeschreven in de begroting. Ondertussen is de deelname aan de re-integratietrajecten nog steeds te vrijblijvend”, stelt Spooren.

Bovendien werd reeds in het ‘Zomerakkoord’ van 2017 overeengekomen om werk te maken van de invoering van arbeidsintegratiejobs, een voorstel van de N-VA-fractie. De arbeidsintegratiejobs creëren een nieuwe mogelijkheid voor langdurig zieken om tijdelijk, en met behoud van hun uitkering, terug aan het werk te gaan. “Op die manier verlaagt deze maatregel de drempel voor langdurig zieken om terug de stap te zetten naar de arbeidsmarkt”, stelt Jan Spooren. “Maar De Block heeft te lang getalmd met de uitvoering van deze afspraak, en inmiddels is er nog steeds niets van in huis gekomen.”