De arbeidsdeal: essentiële stappen vooruit

Een hele reeks maatregelen die de federale regering deze nacht beklonk, zullen ervoor zorgen dat de mismatch op de Belgische arbeidsmarkt met betrekking tot de openstaande vacatures deels zal worden weggewerkt.

Kamerlid Wim Van der Donckt is positief over de genomen maatregelen doch wijst er tegelijkertijd op dat een voortdurende monitoring van de arbeidsmarkt aan de orde blijft. De genomen maatregelen zijn er grotendeels onder impuls van de N-VA gekomen en zullen nauwlettend moeten worden opgevolgd.

Naast de aanpassing van SWT, de zogenaamde ‘degressiviteit’ van de werkloosheidsuitkering (eerst prikkel met verhoogde steun, dan daling), het wegwerken van de fiscale pensioenval, de verplichte inschrijving bij de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB binnen de maand na ontslag, de zachte landingsbanen, de uitbreiding van fiscale voordelige overuren etc., zijn ook de maatregelen rond outplacement, opleiding en de regeling van “starterjobs” belangrijke impulsen voor werkgevers en werknemers.

Outplacement van 1.800 euro voor wie ‘definitief medisch ongeschikt’ wordt verklaard voor de huidige job
De voorbije jaren is het aantal langdurig zieken fors gestegen tot meer dan 400.000 in totaal. Voor een aantal van deze langdurig zieken blijkt na controle door de arts dat het niet meer verantwoord of mogelijk is om hun oude job terug op te nemen. “Maar met de nodige begeleiding behoort een aangepaste job elders wel nog tot hun mogelijkheden”, stelt Wim Van der Donckt. Om deze stap naar een nieuwe job te faciliteren wordt voortaan een bedrag van 1.800 euro voor outplacement voorzien voor langdurig zieke werknemers die ‘definitief medisch ongeschikt’ worden verklaard voor hun huidige job.

Activerende opzegvergoeding
Vandaag wordt bij ontslag vaak de volledige of een gedeelte van de opzegperiode niet gepresteerd maar uitbetaald via een opzegvergoeding. Om de stap naar een nieuwe job aan te moedigen wordt het voortaan mogelijk om een deel (tot een derde) van deze opzegvergoeding te gebruiken voor het aankopen van beroepsopleiding, outplacement, etc. “Dit gedeelte van de opzegvergoeding wordt niet als loon beschouwd of belast, wat het ook financieel aantrekkelijk maakt voor de ontslagen werknemers”, stelt Wim Van der Donckt vast.

Starterjobs
“Het akkoord dat werd bereikt over de starterjobs biedt een krachtige impuls voor de kans op werk voor jonge laaggeschoolde werkzoekenden zonder ervaring op de arbeidsmarkt”, stelt Wim Van der Donckt. Het brutominimumloon daalt voor jonge werknemers met respectievelijk -18 procent (voor een 18-jarige), -12 procent (19 jaar) en -6 procent (20 jaar), maar door de netto-compensatie die de jonge werknemers ontvangen van hun werkgever houden ze netto exact evenveel loon over. De werkgever kan deze netto-compensatie op zijn beurt fiscaal recupereren via een vrijstelling van doorstorting in de bedrijfsvoorheffing, waardoor de kost van deze jonge werknemers voor hun werkgever wel effectief daalt met respectievelijk 18 procent, 12 procent en 6 procent. “Een sterke maatregel om vooral laaggeschoolde jongeren weg te houden van het leefloon en hen kansen te geven op de arbeidsmarkt”, stelt Wim Van der Donckt.