COVID-19: N-VA pleit voor verstandige solidariteit binnen EU

16 april 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Coronacrisis

De N-VA verwelkomt de crisismaatregelen die de Europese Unie tot nog toe genomen heeft. “Het is in tijden van nood zoals deze coronacrisis dat de Unie haar meerwaarde moet aantonen door verantwoordelijkheid en verstandige solidariteit aan de dag te leggen om Europese burgers en bedrijven te beschermen”, aldus Europees delegatieleider Geert Bourgeois. Europese steun moet zo snel mogelijk de meest getroffen landen, regio's en bedrijfssectoren kunnen ondersteunen. Echter wil de N-VA-delegatie in het Europees Parlement er over waken “dat deze crisis nu geen aanleiding geeft tot onverstandige solidariteit en een centralisatie van bevoegdheden waardoor een schuldenunie tot stand kan komen die het draagvlak voor de Unie onderuithaalt”.

Johan Van Overtveldt deed in de plenaire zitting van vandaag een oproep: “Ik roep op tot solidariteit. Solidariteit met de lidstaten en regio’s die het hardst getroffen zijn. De middelen moeten daar terecht komen waar ze het meest nodig zijn, en: ze moeten ook op de juiste manier aangewend worden, gericht op de gevolgen van de pandemie.”

De crisis die deze pandemie veroorzaakt is volgens Van Overtveldt ook op economisch vlak van een ongeziene brutaliteit. “Het verschil met de financiële crisis van 2008-2009 is dat er deze keer een veel grotere impact is op zowel de vraag- als de aanbodzijde. Daarom moeten alle overheden alle zeilen bijzetten om de best mogelijke omstandigheden te creëren voor het herstel, met oog voor het delicate evenwicht tussen gezondheid en risicobeheersing enerzijds, en economisch relance -en dus het behoud van jobs en welvaart- anderzijds.”

Van Overtveldt pleit voor een gerichte focus door de Europese instellingen: “Dit is ook het moment om andere grote -kostelijke- projecten onder de loep te houden. Wij blijven voorstander van een duurzame transitie waarbij toekomstgerichte innovatie en competitiviteit centraal staan. Die doelstellingen moeten maximaal ingepast worden in een strategie voor economisch herstel, en we moeten vermijden dat onnodige regels een duurzaam herstel in de weg staan.”

Inzake volksgezondheid steunt de N-VA het aanvullende optreden van de Unie en dringt ze aan op een betere samenwerking en coördinatie over de grenzen heen, met respect voor de bevoegdheid van de lid- en deelstaten. Zij verwelkomt de inzet van Europese onderzoeksmiddelen voor de ontwikkeling van een vaccin en dringt erop aan om de interne markt, de Schengenzone en de internationale handel te vrijwaren.

Europees Parlementslid Geert Bourgeois: “De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de Unie te afhankelijk is van derde landen voor de toevoer van essentieel medisch materiaal. Daarom dringt de N-VA er bij de Commissie op aan om gezamenlijke aankopen verder te bevorderen, en de beschikbaarheid van strategisch materiaal en de bijbehorende voorraden te verbeteren.”

De N-VA dringt er bij de Commissie op aan om de noodhulp te richten op alle acties die kunnen helpen de gevolgen van COVID-19 voor de gezondheidscrisis in ontwikkelingslanden, en in het bijzonder in Afrika, te verzachten.

Assita Kanko: “We moeten er bovendien voor zorgen dat het coronavirus zich niet verspreidt in vluchtelingenkampen en opvangcentra en dat de mensenrechten worden nageleefd. De N-VA ondersteunt de Europese hulp om ervoor te zorgen dat de nodige hygiënische omstandigheden en medische ondersteuning worden geboden. Er moet echter ook worden erkend dat het nu geen geschikt moment is om asielzoekers en vluchtelingen binnen de EU te herplaatsen; op dit moment gelden voor iedereen dezelfde principes, namelijk een beperking van verkeer over de grenzen heen en dat is nodig om de verspreiding van COVID-19 in te dammen.”

De N-VA-delegatie betuigt haar medeleven met de slachtoffers van deze ongeziene pandemie. “Onze delegatie toont zich solidair met de meest getroffen volkeren, ook buiten de EU, en betuigt haar bijzondere dank aan de gezondheidswerkers en alle burgers die vandaag essentiële diensten verrichten”, aldus N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois. “Wij steunen alle genomen maatregelen op EU-niveau en verwelkomen in het bijzonder de bijsturing inzake de aanwending van de cohesiefondsen zodat de meest getroffen gebieden ondersteund worden.”