Colloquium ‘De toekomst van Defensie: Horizon 2030’

25 februari 2015, over deze onderwerpen: Veiligheid, Leger

Vandaag organiseerde minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een colloquium over ‘De toekomst van Defensie: horizon 2030’. Dit colloquium is voor de minister een belangrijke volgende stap in het creatieproces van het strategisch plan dat hij later dit jaar zal voorleggen aan de regering.

Een tijd geleden heeft de minister aan een groep van experts (een ‘wise pen’) uit de academische wereld, de diplomatie, de financieel-economische wereld, de media en het militair midden gevraagd om een paper te schrijven die een antwoord biedt op de volgende onderzoeksvragen: “Heeft de Belgische samenleving nood aan een defensieapparaat in 2030? Waarom wel? Waarom niet? En wat zouden de kernopdrachten dan moeten zijn? En, in welke zin dient het departement Defensie dan te evolueren vertrekkende van de realiteit van vandaag?”

Vandaag werden al deze papers tijdens een druk bijgewoond colloquium geanalyseerd en besproken aan de hand van enkele transversaal gedefinieerde thema’s: internationale veiligheidsomgeving, maatschappelijk en politiek draagvlak, kernopdrachten, budgettair perspectief, multilaterale verbanden, specialisatie versus uitgebalanceerde krijgsmacht, internationale militaire samenwerking en de ‘gouden driehoek’ (defensie, kennisinstellingen, industrie).

De deelnemers aan het colloquium bestonden uit een mix van beleidsmakers, politici en militairen van alle rangen en standen (draagvlakgroep van Defensie). Via de moderatie van Stephan De Spiegeleire, senior defence specialist aan het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag, werd er een interactief debat gevoerd tussen enerzijds het aanwezige publiek en anderzijds de aanwezige experten van het ‘wise pen’.

Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met ambtenarenzaken: “Ik wil allereerst alle leden van het ‘wise pen’ bedanken voor hun inzet en werk. Ik heb alle papers met veel interesse gelezen en uit iedere paper wel enkele interessante ideëen gepuurd die mij ondersteunen in mijn denkproces voor het strategisch plan. Ik ben ook verheugd met de opkomst vandaag voor het colloquium en de levendige discussie die dhr. De Spiegeleire in goede banen heeft geleid.

Ik wil vandaag met dit colloquium graag een kentering inzetten. We weten en beseffen ondertussen allemaal dat onze veiligheidsomgeving de afgelopen jaren en maanden drastisch is veranderd. Europa wordt geconfronteerd met conflicten aan haar periferie én binnen haar grenzen. En de oplossing daarvoor is niet simpel en vraagt een mix van maatregelen die gaan van preventie tot en met interventie. In het veiligheidsbeleid van dit land moet Defensie dan ook in de toekomst een belangrijke rol kunnen blijven spelen. En ik voel me in die visie gesteund door onder andere de papers van alle experten van het ‘wise pen-team’.

Dat betekent dat we als samenleving ook de moed moeten durven opbrengen om na decennia van vaak blinde besparingen, opnieuw écht te investeren in een Defensie, die qua visie én budget klaar is voor de uitdagingen die de toekomst ons stelt. Een defensie die haar verantwoordelijkheid kan opnemen in het beschermen van onze veiligheid en onze democratische waarden hier onder de kerktoren en ook elders in de wereld.

En het is mijn persoonlijke overtuiging dat we dat moeten verwezenlijken in bilateraal, multilateraal én internationaal verband. Samenwerken is de weg vooruit. We moeten als politiek nu kleur bekennen en ofwel aansluiten bij de landen die investeren in een veiligheidsbeleid, ofwel definitief afhaken. Voor mij is de keuze alvast duidelijk: ik wil naar een budgettair stabiel kader op lange termijn, dat de nodige investeringen toelaat om over een Defensie te beschikken die klaar is om de moeilijke uitdagingen aan te pakken, samen met onze internationale partners. Een belangrijk deel van de veiligheid, welzijn en welvaart van de Belgische bevolking wordt immers verzekerd samen met onze partners binnen de NAVO en de EU. Zij verwachten dan ook dat ons land solidair blijft bijdragen aan de veiligheid op Europees en trans-Atlantisch niveau.”

Praktisch:

Alle papers van de ‘wise pen’-leden zijn vanaf vandaag elektronisch beschikbaar via pdf in de doeltaal. De vertaalde versies van de verschillende papers in hetzij Nederlands, hetzij Frans zullen in de loop van volgende week beschikbaar gemaakt worden via www.vandeput.fgov.be.

Timeframe:

Perspectiefnota voor de regering rond Pasen. Deze nota zal de grote strategische lijnen voor Defensie voorstellen binnen een nieuw gedefinieerd en stabiel budgettair kader. Op basis van de beslissing van de regering op de perspectiefnota zal er tegen het zomerreces een gedetailleerd strategisch plan worden uitgewerkt en voorgelegd. In de loop van september zal er een stuurplan worden voorgelegd aan de regering die de nodige implementatiemaatregelen voor de huidige legislatuur bevat in de voorbereiding en uitvoering van het strategisch plan.  

Samenstelling ‘wise pen’:

Academische wereld:

Professor Dr. Alexander Mattelaer (Vrije Universiteit Brussel)

Professor Dr. Sven Biscop (EGMONT)

Professor Dr. Jonathan Holslag (Vrije Universiteit Brussel)

Generaal b.d. August Vandaele (Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie)

Prof. dr. Herman Matthijs (UGent)

Dr. Joseph Henrotin

Professor Tanguy de Wilde d'Estmael (Institut de sciences politiques Louvain-Europe)

Diplomatie:

François de Kerchove d’Exaerde

Industrie:

Marc Lambotte (AGORIA)

Economie:

Geert Noels (ECONOPOLIS)

Media:

Jens Franssen (VRT)

Kristof Clerix (MO magazine)

Alain Lallemand (Le Soir)

Militair midden:

Generaal (in rust) Charles-Henri Delcour