Brussel: hoge jeugdcriminaliteit, maar geen jeugdsanctierecht

13 december 2017, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Justitie, Wonen en werken in Brussel

Eind november werd Brussel opgeschrikt door rellen waarbij een hoog aantal minderjarigen betrokken was, velen ervan waren al gekend bij de politie. “Een performant jeugdsanctierecht dat jongeren voor hun verantwoordelijkheid stelt bij misdrijven is onontbeerlijk, zeker in de huidige context”, aldus Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene. “Alhoewel het jeugdrecht al sinds 2014 een Brusselse bevoegdheid is, moet de Brusselse regering nog beginnen aan de overlegfase met de sector.” De N-VA dient dan ook een resolutie in waarbij de regering niet alleen opgeroepen wordt om zo snel mogelijk een nieuw jeugddelinquentierecht uit te werken, maar ook om deze regelgeving te laten uitgaan van de verantwoordelijkheid van de jongere en met een grotere rol voor het slachtoffer.

Alhoewel het hoge aantal minderjarigen betrokken bij de rellen schokkend is, is het niet de eerste keer dat de jeugddelinquentie in Brussel problematisch blijkt. Uit de federale politiële criminaliteitsstatistieken voor het Brussels Gewest van het eerste trimester 2017 blijkt dat het aantal gevallen die onder de wet Jeugdbescherming vallen de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd is.

Met de zesde staatshervorming werd het jeugdrecht een bevoegdheid van Brussel. Uit het antwoord van bevoegd minister Smet vandaag op een mondelinge vraag van Dhaene blijkt echter dat het college zelfs nog niet in overlegfase is. Een principenota moet nog midden januari naar de sector verzonden worden ter overleg. Nochtans had minister Smet op 3 mei 2017 verklaard dat een ontwerp van ordonnantie nog voor het zomerreces zou worden goedgekeurd en naar de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State gezonden worden. Zowel Vlaanderen en Wallonië zijn daarentegen al in de laatste fase voor de stemming van hun decreten.

Daar waar men in Vlaanderen uitdrukkelijk als uitgangspunt neemt dat jonge daders hun verantwoordelijkheid moeten nemen in functie van de ernst van de feiten en hun maturiteit, lijkt men aan Franstalige kant nog altijd meer uit te gaan van een jeugdbeschermingsrecht. “Er wordt geen duidelijkheid gegeven welke richting Brussel uit zal gaan”, aldus Dhaene. “Maar voor de N-VA moeten jongeren die criminele daden stellen, beseffen dat ook zij verantwoordelijkheid dragen en de gevolgen ervan. Op basis van deze principes zal het jeugdsanctierecht niet alleen tot meer rechtvaardigheid en veiligheid leiden, maar ook tot minder recidive.”