Brede publieke sector kan belangrijke rol spelen in economisch herstel na coronacrisis

20 maart 2020, over deze onderwerpen: Economie, Overheidsbedrijven, Coronacrisis

Sinds enkele weken wordt Vlaanderen getroffen en bijna lamgelegd door de wereldwijde coronapandemie. De verspreiding van het virus heeft niet alleen zware medische, maar ook economische gevolgen. De overheden, waaronder de Vlaamse Regering, hebben reeds maatregelen genomen. Om de schade zoveel en vooral zo snel mogelijk te beperken, lanceert Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy een bijkomende oproep aan de brede publieke sector met een aantal zeer concrete maatregelen om de liquiditeitspositie van ondernemingen te ondersteunen. “Het gaat daarbij zozeer niet over belastingen of vrijstellingen. Het gaat vooral over een betere timing van betalingen voor bepaalde diensten en opdrachten van de overheden aan de ondernemingen en omgekeerd. Die beter spreiden in de tijd of net vervroegen kan de ondernemingen op zeer korte termijn de broodnodige zuurstof geven, terwijl de overheidsfinanciën hier nauwelijks door beïnvloed worden”, aldus Gryffroy.

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht, toch moeten we nu al denken aan welke maatregelen er genomen kunnen worden om onze economie te doen heropleven. “Hoe groot de economische schade zal zijn, kan op dit moment niemand exact voorspellen, maar het is duidelijk dat vele bedrijven en ondernemers en zelfstandigen het water aan de lippen komt”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy.

De Vlaamse Regering voorzag daarom reeds een hele reeks steunmaatregelen voor getroffen zelfstandigen en ondernemers en Vlaams minister-president Jan Jambon en minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele verklaarden gisteren ook, samen met economen, werk te willen maken van een relanceplan. Ook Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy suggereert een aantal zeer concrete maatregelen om deze relance zo snel mogelijk te realiseren. Maatregelen die de overheid geen geld kosten, maar wel de liquiditeitspositie van ondernemingen helpt. “Het gaat vooral over een betere timing van betalingen voor bepaalde diensten en opdrachten van de overheden aan de bedrijven en omgekeerd. Die beter spreiden in de tijd of net vervroegen kan de bedrijven op zeer korte termijn de broodnodige zuurstof geven, terwijl de overheidsfinanciën hier nauwelijks door beïnvloed worden.”

Andries richt zijn pleidooi naar de brede publieke sector. Veel ondernemingen hebben immers een contractuele relatie met ‘de overheid’, in de brede zin van het woord, gaande van nutsmaatschappijen tot intercommunales, huisvestingsmaatschappijen, … tot lokale, provinciale, regionale en federale overheden. Het is essentieel dat bedrijven met dergelijke contractuele relatie niet in liquiditeitsproblemen komen. Een goede liquiditeitspositie - geld bij kas voor betalingen op korte termijn ­- is immers nodig om te overleven en is een garantie op jobs en een economie met inkomsten.

Een eerste maatregel is een oproep naar de overheid om de betalingstermijn ten gunste van ondernemingen te halveren, zodat zij niet in liquiditeitsproblemen komen. Het moet gezegd, de Vlaamse Overheid is op dit vlak al een goede leerling, want maar liefst 86 procent van de 157.452 niet-betwiste facturen werden in 2019 tijdig betaald (binnen de maand), en 50 procent werd zelfs binnen de 23 dagen betaald. “Het is de ambitie om via e-invoicing nog meer facturen voor de vervaldag te betalen. Dit doortrekken naar alle geledingen van de overheid is al een stap in de goede richting. Een voorbeeld: waarom zou het tegoed aan btw-gelden ten gunste van de ondernemingen niet sneller terugbetaald kunnen worden?”, aldus Gryffroy.

Ten tweede moet er door de overheden werk worden gemaakt van een soepel spreidingsplan voor ondernemingen om een tweede piek van faillissementen tegen te gaan. Gryffroy: “In tegenstelling tot het uitstellen van betalingen, is de kans bij een spreiding het grootst dat betalingen effectief worden uitgevoerd.”

Een derde voorstel bestaat erin de reeds gegunde werken en/of leveringen eventueel te vervroegen en dus vroeger een bevel van aanvang of levering te geven, denk aan openbare werken. Gecombineerd met de eerste maatregel van sneller betalen, kan dit ook een oplossing zijn voor bepaalde ondernemingen indien ze om één of andere reden nog niet onmiddellijk in volle capaciteit kunnen heropstarten.

Tenslotte bepleit Gryffroy ook om de wederzijdse schadeclaims door laattijdige leveringen en/of werken pragmatisch te bekijken.

“Met deze oproep wil ik de brede publieke sector wijzen op de maatregelen die zij kunnen nemen om de economische relance na deze crisis te helpen waarmaken, zonder dat zij hiervan nadelen ondervinden. Ik heb reeds een heleboel contacten gehad met burgemeesters en schepenen en met de nutsmaatschappijen (Fluvius, Watergroep, TMVW, Water-Link, Aquafin). De reacties op dit voorstel waren uitermate positief. Als nog enkel maar de nutsmaatschappijen de betalingstermijnen zouden halveren brengen we de komende maanden tijd 160 miljoen euro per maand sneller in de economie. Daarenboven kan dit ook een incentive zijn om ook naar de toekomst toe de procedures en betalingstermijnen te versoepelen en versnellen”, aldus Andries Gryffroy.