Bourgeois: “Wallonië speelt met de welvaart van Vlaanderen. EU moet het verdrag splitsen”

6 februari 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Buitenlandse handel

Het Waals Parlement heeft zich woensdag verzet tegen het Handelsakkoord Een akkoord tussen twee of meer landen of regio’s, ter bevordering van de wederzijdse handelsstromen en vrijhandel. Daarin maken zij basisafspraken over de markttoegang en het wegwerken van handelsbarrières. In meer complexe handelsakkoorden wordt niet alleen onderhandeld over die handelsvoorwaarden zelf, maar bijvoorbeeld ook over een gemeenschappelijke markt of over investeringen. Sinds het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad, is het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met partijen van buiten de EU een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. handelsakkoord tussen de EU en de Mercosur-landen. Europees Parlementslid Geert Bourgeois is niet te spreken over die negatieve houding: “Wallonië speelt met de welvaart van Vlaanderen. Dit is CETA-revisited.”

N-VA-Europarlementslid Bourgeois roept de Europese Commissie op om het handelsluik uit het Mercosur-associatieverdrag te lichten. “Handel is een exclusieve bevoegdheid van de EU. Door het verdrag te splitsen in een handel en een investeringsluik (gemengde bevoegdheid), kan de discussie ontmijnd worden en hoeft Vlaanderen niet onnodig gegijzeld te worden door het protectionistisch verzet vanuit Wallonië.”

In Vlaanderen hangt 1 op de 3 jobs af van uitvoer. Wallonië wil ons daarin bijbenen, maar sluit zich telkens opnieuw af. “Dat is een verkeerd signaal”, vindt Bourgeois. “Als er een ernstige verstoring ontstaat van de landbouwmarkt, mag elk land een vrijwaring vragen.” Hij ziet dan ook "geen gevaar” voor de Waalse boeren.

“Het akkoord kan net dienen als hefboom voor mensenrechten, arbeidsrechten, duurzaamheidscriteria en productnormen”, gelooft de voormalig-minister-president. “Zonder de Mercosur-onderhandelingen was Bolsonaro al lang uit het akkoord van Parijs gestapt. Dit belet niet dat de EU druk blijft uitoefenen en de situatie op de voet volgt vooraleer tot goedkeuring over te gaan.”

In het Europees Parlement is Bourgeois ook rapporteur voor het handelsakkoord met Vietnam, dat overigens volgende week in Straatsburg ter stemming voorligt. Ook van dat akkoord zegt Bourgeois dat het “vooruitgang zal bieden op het gebied van arbeid- en mensenrechten.” 

Pro memorie: de Europese Unie moet lessen trekken uit het Waalse CETA-debacle. Het Europees Hof van Justitie bevestigde in 2017 dat de Unie exclusief bevoegd is voor Handel. Enkel op vlak van directe buitenlandse investeringen en geschillenprocedures blijven de lidstaten terecht bevoegd. Daarom moet de Commissie voorstellen om de verdragen op te splitsen in een Europees handelsluik en een gemengd luik. Dat is reeds het geval bij de vrijhandelsakkoorden met Vietnam, waarover het Europees parlement volgende week stemt, en Singapore. In tegenstelling tot het nationale luik, waarvoor alle lidstaten hun goedkeuring moeten geven, kan het Europese luik zonder enige goedkeuring van de lidstaten in werking treden.