Bijkomende middelen aan sociale verhuurkantoren geven garanties aan verhuurders en huurder, extra groei verzekerd

19 juli 2016, over deze onderwerpen: Huren

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) kent 10 miljoen euro extra toe aan de sociale verhuurkantoren (svk’s). Om het eigen vermogen van de svk’s te versterken zal er per verhuurde woning 1.100 euro uitgekeerd worden. Daarnaast zal er aan het begin van het werkingsjaar een hoger subsidiepercentage uitbetaald worden waardoor de svk’s de personeels- en werkingskosten niet meer hoeven te prefinancieren. “De sociale verhuurkantoren zijn een belangrijke partner van de Vlaamse overheid in het huisvesten van de financiële zwakkeren. Het is dan ook belangrijk om ze een duwtje in de rug te geven”, aldus minister Homans.

Financiële buffer
Momenteel wordt de basissubsidie en de aanvullende subsidie jaarlijks uitbetaald in drie schijven. “De afgelopen jaren bleek echter dat de toegekende subsidies in quasi alle gevallen het jaar zelf nog volledig werden opgebruikt aan personeels- en werkingskosten”, aldus minister Homans.

Daarom heeft minister Homans ervoor gekozen om de subsidies al grotendeels aan het begin van het jaar uit te betalen. “Hierdoor hoeven de svk’s de personeels- en werkingskosten niet te prefinancieren. Zo worden de svk’s minder snel verplicht om kortlopende kaskredieten aan te gaan die een negatieve impact hebben op hun resultaat en hun financiële gezondheid.”
Maar daar stoppen de plannen van minister Homans niet. “We willen de svk’s ook in staat stellen om een buffer aan te leggen”, aldus de minister. Momenteel is het zo dat svk’s slechts over beperkte mogelijkheden beschikken om op basis van de marge tussen huurkosten en huuropbrengsten een buffer aan te leggen voor verliezen. “Daarom gaan we een subsidie voorzien van 1.100 euro per svk-woning.” Hierdoor wordt een buffer gecreëerd van 8,7 miljoen euro (= 7.872 gesubsidieerde woningen op 1 november 2015 x 1.100 euro).

Beide financiële stimulansen zijn zeer belangrijk voor de svk’s. “Op deze manier kunnen ze een structureel woonbeleid voeren. Vroeger werden ze teveel financieel geremd omdat ze de huurachterstallen en onderhoudskosten van de woningen moesten voorschieten met eigen middelen.”

Ook meer preventieve controle en toezicht
De vroegere regelgeving ten aanzien van sociale verhuurkantoren liet weinig ruimte aan svk’s om tijdig de werking indien nodig te verbeteren of (financiële) problemen effectief aan te pakken. Vandaar dat samen met het toekennen van de extra middelen minister Homans ook een aantal maatregelen nam om het beheer en het beleid van svk’s nauwgezet op te kunnen volgen, problemen snel te kunnen detecteren en tijdig in te kunnen grijpen om een escalatie te voorkomen. “We zijn dit zowel aan de verhuurders als de huurders verplicht. De verhuurder vraagt terecht dat de huur van het door hem aan het svk ter beschikking gestelde pand iedere maand betaald wordt. En de huurder rekent op woonzekerheid. Door de genomen maatregen, zowel wat de extra middelen als de bijkomende toezichtsmogelijkheden betreft, geven we deze garanties aan verhuurder en huurder.”

Groei verzekerd
Vorig jaar groeide het aantal woningen dat verhuurd wordt via de sociale verhuurkantoren stevig aan van 7.772 tot 8.350, of een stijging van 7,44 procent tegenover 2014. Met de bijkomende middelen van vandaag is een verdere groei verzekerd.