Belangrijk pakket aan sociale en fiscale maatregelen in arbeidsdeal

23 november 2018, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Pensioenen

Kamerleden Wim Van der Donckt en Jan Spooren tonen zich bijzonder tevreden met de belangrijke sociale en fiscale maatregelen in uitvoering van de arbeidsdeal, die ervoor kunnen zorgen dat de veel moeilijk invulbare knelpuntvacatures op onze arbeidsmarkt ook effectief worden ingevuld.

Het merendeel van de maatregelen uit de arbeidsdeal die er kwamen op vraag van de N-VA staan nu concreet in de steigers, zoals het uitdoven en activeren van brugpensioen (SWT), het verhogen van de leeftijdgrens voor het RVA De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of Office National de l'Emploi (ONEM) is een federale openbare instelling van Sociale Zekerheid. De RVA past het stelsel van de werkloosheidsverzekering toe en bepaalt onder meer het recht op en de omvang van uitkeringen. De RVA is ook bevoegd voor bepaalde tewerkstellingsmaatregelen en voor het stelsel van tijdskrediet en loopbaanonderbreking. De Belgische federale regelgeving wordt uitgevoerd door de RVA. RVA -tijdskrediet eindeloopbaan en de veralgemening van de ‘zachte’ landingsbanen, de verplichte inschrijving bij VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB binnen de maand na het ontslag, de starterjobs en het wegwerken van de fiscale pensioenval.

De komende maanden zal er bovendien nog tijd zijn om ook werk te maken van enkele andere belangrijke maatregelen uit de arbeidsdeal, zoals de versterking van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de verloning volgens competenties in plaats van anciënniteit of leeftijd.

Wim Van der Donckt is vooral tevreden met de uitvoering van de starterjobs die geconcretiseerd worden in de arbeidsdeal: “Het akkoord dat werd bereikt over de starterjobs biedt een krachtige impuls voor de kans op werk voor jonge laaggeschoolde werkzoekenden zonder ervaring op de arbeidsmarkt.”

Zo daalt het bruto-minimumloon voor jonge werknemers met respectievelijk -18% (voor een 18-jarige), -12% (19 jaar) en -6% (20 jaar), maar door de netto-compensatie die de jonge werknemers ontvangen van hun werkgever houden ze netto exact evenveel loon over. De werkgever kan deze netto-compensatie op zijn beurt fiscaal recupereren via een vrijstelling van doorstorting in de bedrijfsvoorheffing, waardoor de kost van deze jonge werknemers voor hun werkgever wel effectief daalt met respectievelijk 18%, 12% en 6%. “Een win-win voor de jongere werknemer en de werkgever,” aldus Van der Donckt.

Daarnaast maakt de arbeidsdeal werk van een uitbreiding van de fiscaal voordelige overuren. Vandaag zijn betaalde overuren immers relatief duur voor de werkgevers, want ze betalen hiervoor 50% tot 100% overloon. Deze kost kan vandaag deels fiscaal gerecupereerd worden tot 130 overuren per jaar, dit wordt verruimd tot 184 overuren per jaar. Een goede zaak voor Kamerlid Jan Spooren. “Naast de activering van werklozen en inactieven is ook een hoger arbeidsvolume van wie reeds werkt een deel van de oplossing voor de krapte op onze arbeidsmarkt.”

Ook het optrekken van de minimumpensioenen stelt Spooren tevreden. “In totaal werden de minimumpensioenen na een volledige loopbaan deze legislatuur (10/2014 - 01/2019) verhoogd met +11,6% (voor werknemers) tot +18% (voor zelfstandigen), deze stijging is 2 tot 3 keer hoger dan tijdens de regering-Di Rupo”, aldus het Kamerlid.