Bart De Wever: “Verdere stappen naar Vlaamse ontvoogding”

13 januari 2016, over deze onderwerpen: Confederalisme

De afgelopen weken hebben verschillende prominenten binnen de Vlaamse Beweging hun bezorgdheid geuit over het ideologische profiel van de partij. Ik aanvaard deze kritiek ten dele. Bij de toetreding tot de federale regering heeft elke partij haar offer moeten brengen.

Voor de N-VA betekende dat offer dat wij geen nieuwe communautaire ronde zouden krijgen. Enkel zo kon de MR – als enige Franstalige partij – toetreden tot de federale regering om werk te maken van broodnodige sociaal-economische hervormingen.

Wij hebben met onze partners een tijdelijke communautaire 'standstill' afgesproken. En wij respecteren ons gegeven woord. Maar na gesprekken met de partijtop en enkele sleutelfiguren uit de Vlaamse Beweging, ben ik tot de conclusie gekomen dat wij niet in passiviteit mogen blijven steken.

Een communautaire 'standstill' betekent niet dat de Vlaamse Beweging moet stilstaan. Laat staan dat de ideeënstrijd moet gestaakt worden. Het dialectische proces van het formuleren van these en antithese gaat door. En als partij mogen wij in dat debat niet ontbreken.

Daarom heb ik aan de Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters gevraagd om een project uit te werken om het institutionele terug te operationaliseren. Vuye als professor staatsrecht en Wouters als expert in de Bijzondere Financieringswet De Belgische financieringswet – officieel de bijzondere wet van 16 januari 1989 – bepaalt hoe het geld in België wordt verdeeld tussen de federale staat en de gewesten en gemeenschappen. De regering-Di Rupo, aangevuld met Groen en Ecolo, heeft die wet aangepast op basis van een politiek akkoord in de zomer van 2013. Dat gebeurde zonder overleg met de regio’s. De herziening maakt de geldstromen gekoppeld aan de bevoegdheidsoverdrachten minder welvaartvast. Aan de regio’s worden daarbovenop zeer zware inspanningen opgelegd om het gat in de federale begroting te helpen dichten. Financieringswet zijn daarvoor de best geplaatste figuren.

Vuye en Wouters moeten rond de partij een project opstarten dat krachten binnen en buiten de partij verzamelt om te discussiëren over de verdere stappen in de Vlaamse ontvoogding. En om met mensen van allerlei gezindten samen de institutionele toekomst van Vlaanderen voor te bereiden.

Het is niet enkel de bedoeling om de N-VA-congresteksten rond Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme in wetteksten te vertalen en het communautaire discours te verdiepen. Zij moeten ook nieuwe en academische voorstellen formuleren, die breder gaan dan de partijpolitiek. En waarmee zij in dialoog treden met de samenleving.

Hendrik Vuye en Veerle Wouters hebben deze opdracht aanvaard en ik dank hen daarvoor. De werklast die deze taak met zich meebrengt, is echter niet combineerbaar met het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van de Kamerfractie. Hendrik Vuye en Veerle Wouters stellen daarom hun mandaat ter beschikking van de fractie. De Kamerfractie zal volgende week een nieuwe fractievoorzitter en -ondervoorzitter kiezen.

Vuye zal zich de komende weken – samen met Wouters – bezighouden met het opstarten van dit project. Zodra dit vaste vorm heeft gekregen, zullen Wouters en Vuye hun werkzaamheden voorstellen aan de pers. Ik wens hen daarbij alvast alle succes.