2017 recordjaar erkenningen omwille van vrouwelijke genitale verminking

6 februari 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Buitenlandse Zaken, Afrika

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dat hij zich verder zal blijven inzetten op het versterken van vrouwenrechten.

“Vrouwenbesnijdenis is een onmenselijke praktijk die niet strookt met onze waarden en normen. Vrouwen die hier slachtoffer van zijn of dreigen te worden, krijgen de nodige bescherming in ons land. In 2017 erkende het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) 456 vrouwen op basis van dit motief. Dit is een record. Vervolgens verzekeren onze asielinstanties de nodige opvolging om te vermijden dat jonge meisjes nadien toch nog slachtoffer zouden worden van deze vorm van geweld. Zo’n 1703 minderjarige meisjes zitten momenteel in deze opvolgingsprocedure. De cijfers maken erg duidelijk dat deze problematiek al onze aandacht verdient. Deze barbaarse traditie hoort nergens thuis, hier niet, maar ook ginds niet.”

Bescherming
Wereldwijd zijn er naar schatting 200 miljoen meisjes en vrouwen die leven met de gevolgen van een genitale verminking. In sommige Afrikaanse landen zoals Guinée en Somalië zijn 90 procent van de meisjes vanaf 9 jaar besneden of lopen ze het risico om besneden te worden. Deze barbaarse praktijk wordt in onze vreemdelingenwet erkend als een vorm van vervolging die recht kan geven op bescherming. Moeders én vaders vluchten naar België en halen de vrees voor een besnijdenis van hun dochter hier aan als asielmotief. Onze asielinstanties behandelen deze aanvragen met bijzondere aandacht en voorzichtigheid. Jaarlijks erkent het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (het CVGS) in België vele Afrikaanse vrouwen als Vluchteling Een persoon die zijn land van herkomst heeft verlaten omdat zijn leven of persoonlijke veiligheid in gevaar is. De juridische definitie van een vluchteling volgens de Conventie van Genève vind je hier. vluchteling op basis van dit motief. Voor 2017 bedroeg dit aantal 456.

Naast het toekennen van de beschermingsstatus is er ook bijzondere aandacht voor de opvolging van deze kwetsbare meisjes. Staatssecretaris Theo Francken: “Deze meisjes beschermen stopt niet bij het toekennen van de status. Ook nadien blijven onze instanties alert.” De sterke, sociale en familiale druk om deze praktijk voort te zetten, blijft ook in België bestaan. “Vrouwenbesnijdenis zal nooit in België worden getolereerd. Dit is een onmenselijke praktijk die niet strookt met onze waarden en normen.” Het CGVS past hiervoor een opvolgingsprocedure toe om zich ervan te vergewissen of een meisje dat om deze reden als vluchtelinge werd erkend, nadien toch nog slachtoffer wordt van deze vorm van geweld. Deze opvolging wordt elk jaar uitgevoerd voor minderjarige meisjes (voor zover ze de Belgische nationaliteit nog niet hebben gekregen). Momenteel zitten er zo’n 1703 minderjarige meisjes in deze opvolgingsprocedure. Van die meisjes komt het overgrote deel (73,69 procent) uit Guinée gevolgd door Somalië (5,05 procent) en Djibouti (3,22 procent). Het is hoofdzakelijk in de context van deze opvolgingsprocedure dat het CGVS de ouders sensibiliseert, informeert en responsabiliseert met betrekking tot de risico’s van genitale verminking.

Begeleiding van slachtoffers
Ook in het opvangnetwerk van Fedasil verblijven heel wat vrouwen die het slachtoffer werden van vrouwenbesnijdenis, vaak met een verhoogd risico op ernstige en langdurige gevolgen op het vlak van gezondheid, en psychosociaal welzijn.

Dankzij steun van het Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) werd sinds 2016 een globaal actieplan ondersteund, uitgewerkt door de twee gespecialiseerde instanties, GAMS België en Intact vzw. Met input van verschillende medewerkers uit collectieve opvangcentra, ontwikkelden zij een speciaal traject voor de vroegtijdige identificatie van slachtoffers en een efficiënte begeleiding die gelijk is binnen het gehele opvangnetwerk. Staatssecretaris Theo Francken en zijn administratie Fedasil ondersteunen ook voor 2018-2019 de professionele werking van GAMS en Intact vzw verder.

Cijfers

Jaar Erkenningen
2010 113
2011 260
2012 206
2013 196
2014 355
2015 366
2016 287
2017 456