Volmondig ja aan de familierechtbanken!

Door Kristien Van Vaerenbergh op 20 juli 2011, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Justitie

De idee van de 'familierechtbank' leeft al geruime tijd en ontstond al voor deze legislatuur. De jongste dertig jaar groeide de vraag om familiale geschillen door één enkele rechtbank te laten beslechten.

De N-VA en ikzelf zijn dan ook tevreden dat dit wetsvoorstel vandaag in de plenaire vergadering kan gestemd worden. Het is onze mening dat met de oprichting van de familierechtbank ons rechtssysteem, dat aan grondige hervorming toe is, toch al in de goede richting wordt bijgestuurd. De familierechtbank draagt bij tot de verdere ‘specialisering’ van rechtbanken.

Ons rechtssysteem zal door deze familierechtbank efficiënter kunnen werken en transparanter zijn voor iedere rechtzoekende. In het bijzonder bij echtelijke problemen of bij familiegeschillen is dit voor de rechtzoekende een absolute verbetering.

Vanaf 1 september 2013 zullen alle familiale geschillen bij één en dezelfde rechtbank terecht komen.

Op deze manier wordt een oplossing geboden voor de versnippering van het aantal bevoegde rechtbanken die er vandaag bestaat inzake familiale geschillen.

Deze verdeling van bevoegdheden geeft niet alleen aanleiding tot bevoegdheidsconflicten maar is voor de rechtzoekende, die vaak al ontredderd is wanneer hij geconfronteerd wordt met familiale conflicten, onbegrijpelijk en ontransparant.

Eveneens in het kader van een efficiëntere rechtsbedeling kadert het principe van 'één rechter en één familiedossier'.

De rechter zal voortaan een dossier aanleggen, waarin alle informatie met betrekking tot de familie wordt bijgehouden. Wanneer partijen zich nadien nogmaals zouden moeten wenden tot de familierechtbank, komen ze automatisch terecht bij dezelfde rechter, die op basis van het aangelegde dossier reeds kennis heeft van de geschiedenis van de familie.

Eens aanhangig gemaakt bij de familierechtbank kan de zaak ook via een eenvoudig verzoek opnieuw worden opgeroepen voor de rechter, zonder dat opnieuw verzoekschriften en dagvaardingen dienen gelanceerd te worden.

Magistraten en het openbaar ministerie zullen een opleiding dienen te volgen, zodanig dat zij op die manier als specialisten ingezet kunnen worden.

Partijen zullen in de toekomst ook in alle geschillen over de kinderen persoonlijk aanwezig dienen te zijn. Op deze manier zal de rechter een beter beeld hebben van de voorliggende conflicten en anderzijds zal de magistraat ook de ouders beter op hun verantwoordelijkheid kunnen wijzen.

Kinderen tellen mee

Het volgende dient nog benadrukt: kinderen zullen meer gehoord worden en er is een grotere betrokkenheid voorzien. De waarheid komt uit de kindermond. Kinderen boven de twaalf jaar zullen zo automatisch uitgenodigd worden door de rechter om, als het kind dit wil, gehoord te worden. Kinderen onder de twaalf jaar zullen gehoord worden wanneer zij er zelf om vragen.

De wet op de familierechtbank zal in het zesde jaar na de inwerkingtreding worden geëvalueerd. Deze evaluatie is absoluut noodzakelijk. Vandaag ontbreekt het namelijk nog steeds aan een werklastmeting, hoewel deze al sinds jaren wordt aangekondigd. De oprichting van een familie- en jeugdrechtbank is in ieder geval nodig. Als er eenmaal een echte werklastmeting beschikbaar is, dan kan wel een evaluatie volgen van de overdracht van bevoegdheden tussen Vredegerecht en Rechtbank van Eerste Aanleg.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is