Vlaanderen investeerde in 2015 meer dan ooit in Brussel

Door Karl Vanlouwe op 31 augustus 2016, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Vlaanderen investeerde in 2015 meer dan ooit in Brussel

Vlaanderen haalde ook vorig jaar in de meeste beleidsdomeinen moeiteloos de zogenoemde Brusselnorm. Die stelt dat de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks vijf procent van haar middelen in haar hoofdstad moet investeren. “Meer nog: ten opzichte van 2014 steeg het aandeel van Brussel zelfs”, constateert Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe, die bij alle bevoegde ministers de cijfers voor 2015 opvroeg.

De Vlaamse Gemeenschap is in Brussel onder meer bevoegd voor belangrijke materies zoals onderwijs, welzijn, gezondheidszorg, cultuur en Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering en integratie. “In absolute cijfers gingen bijna al die domeinen fors erop vooruit in vergelijking met 2014”, vertelt Vanlouwe. “En van alle Vlaamse ministers spant Liesbeth Homans daarbij de kroon.” Maar liefst 13,10 procent van de middelen die Vlaanderen investeert in zijn integratie- en inburgeringsbeleid gingen in 2015 naar Brussel. Als Vlaams minister van Inburgering verhoogde Liesbeth Homans haar totale budget met bijna twee miljoen euro ten opzichte van 2014. Bovendien hervormde zij in 2015 de hele integratie- en inburgeringssector. Zo kan die de voorziene middelen vandaag op een meer rationele en effectieve manier inzetten.

Als minister van Binnenlands Bestuur is Homans ook bevoegd voor stedenbeleid. En ook daarin investeerde zij vorig jaar ruim een half miljoen meer dan in 2014. “Met 9,5 procent van de Vlaamse middelen voor Brussel haalt minister Homans ook voor stedenbeleid ruimschoots de Brusselnorm”, aldus Vanlouwe.

Onderwijs is speerpunt

Voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel trekt Vlaanderen traditiegetrouw het meeste geld uit: in 2015 meer dan 635 miljoen euro of 5,84 procent van het totale Vlaamse onderwijsbudget. In vergelijking met 2014 betekent dat toch een substantiële stijging van 45 miljoen euro. “Zo zie je duidelijk dat onderwijs één van de speerpunten van het Vlaamse beleid in Brussel is,” stelt Vanlouwe, die intussen ook blijft pleiten voor een verdere decentralisatie van de werking van het Huis van het Nederlands. “Op dit ogenblik is die instelling niet aanwezig in alle Brusselse gemeenten, waardoor de drempel om Nederlandse lessen te volgen te hoog blijkt voor een groot aantal Brusselaars. De gemeenschapscentra zijn echter wel aanwezig in alle 19 gemeenten, waardoor het zinvol zou zijn om in bepaalde van die centra een antennewerking van het Huis van het Nederlands op te richten.”

Ook voor het beleidsdomein ‘Cultuur, Jeugd en Media’ haalt de Vlaamse Regering de norm met 9,82 procent. Voor het beleidsdomein ‘Sport’ werd de Brusselnorm in 2015 echter niet gehaald: maar 3,77 procent van de middelen werd in Brussel geïnvesteerd. “Dat lage cijfer is te wijten aan het feit dat er vanuit Brussel geen enkele subsidieaanvraag kwam voor zwembaden”, verduidelijkt Vanlouwe. “Als we de tien miljoen euro buiten beschouwing laten die daarvoor in de begroting was ingeschreven, haalt ‘Sport’ de Brusselnorm wel.”

Welzijn is zorgenkind

In het beleidsdomein ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ werd de norm in 2015 bijlange niet gehaald. Meer nog: met amper 1,66 procent van de middelen voor Brussel was er een serieuze daling merkbaar ten opzichte van de voorgaande jaren, toen de norm ook al niet gehaald werd. “Toch moet het cijfer voor 2015 sterk worden genuanceerd”, merkt Vanlouwe op. “Door de zesde staatshervorming is weliswaar het totale Vlaamse budget voor  dit beleidsdomein gestegen, maar zijn de Vlaamse uitgaven in Brussel niet meegestegen. Daardoor is het Brusselse aandeel in het totale budget sterk gedaald. Het is voorlopig dus niet mogelijk om de Brusselnorm op een afdoende wijze te meten in dit beleidsdomein.” Dat neemt niet weg dat Vanlouwe beter verwacht van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “Zowel Brussel als de Vlaamse Rand kampen hier al jaren met een significante achterstand. In 2015 werd wel een deel ervan ingehaald, maar toch moet de minister de komende jaren nog een serieus tandje bijsteken.”

“De trend waarbij de Vlaamse Regering steeds meer investeert in Brussel, zal zich ook de volgende jaren doorzetten. Vlaanderen en Brussel kunnen niet zonder elkaar”, besluit Vanlouwe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is