Twee jaar na de verkiezingen: "Wat is er nu allemaal de schuld van de N-VA?"

Twee jaar na de verkiezingen: "Wat is er nu allemaal de schuld van N-VA?"

Twee jaar na de verkiezingen zet Louis Ide de belangrijkste verwezenlijkingen van de federale en Vlaamse Regering op een rijtje. "Ondanks een aantal onvoorziene omstandigheden die het uiterste vergden van de hele ploeg, kon in beide gevallen een ambitieus regeerakkoord uitgevoerd worden."

De laatste verkiezingen liggen ondertussen 2 jaar achter ons. De regering Michel staat nu iets langer dan anderhalf jaar aan het roer. Deze hervormingsregering tekende een ambitieus regeerakkoord uit, dat ook in uitvoering werd gebracht ondanks een aantal onvoorziene omstandigheden die het uiterste vergden van de hele ploeg.

Zo had in 2014 niemand de omvang van de migratiecrisis zien aankomen. De grootste migratiestroom sinds de tweede wereldoorlog overspoelde Europa. Vriend en vijand zijn het er over eens dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dit zeer degelijk heeft afgehandeld. Zijn streng maar rechtvaardig beleid wordt zowel op nationaal als op internationaal niveau gewaardeerd.

Vandaag is de instroom historisch laag. Velen keren (vrijwillig) terug en echte vluchtelingen worden zo humaan mogelijk opgevangen. Illegale criminelen worden aan hoog tempo teruggestuurd naar hun land van oorsprong. In 2015 werden 10.081 mensen naar hun land van herkomst terug gebracht, waarvan 1.437 gevangenen. De afspraken met Marokko die Theo Francken, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en mininster van Justitie Koen Geens daarover maakten, werpen dus hun vruchten af. Dit verlaagt de druk op onze gevangenissen waardoor de overbevolking aangepakt wordt. Vorst kende volgens Knack in 2012 een overbevolking van 200 procent, vandaag is die nog 110 procent.

Bovendien zal de bouw van nieuwe forensische psychiatrische centra de druk op onze gevangenissen verder doen afnemen. Ook de aanpak zal hierdoor wijzigen, want geïnterneerden horen niet thuis in een gevangenis.

De (poging tot) aanslagen (Verviers/Zaventem/Joods Museum) leggen pijnlijk bloot hoe de vorige regeringen de veiligheidsdepartementen hebben verwaarloosd. Desondanks staan leger, politie en hulpverleners steeds paraat. Minister Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput kozen er voor zwaar te investeren in leger en veiligheid (400 miljoen euro extra), maar dit is uiteraard niet onmiddellijk voelbaar op het veld. De lijken vallen nog steeds uit de kast. Deze regering is nog geen twee jaar bezig, weet u wel.

Vlaamse knopen doorgehakt

Op Vlaams niveau werden afgelopen weekend kordaat knopen doorgehakt. Het kinderbijslagsysteem werd hervormd waarbij het basisbedrag per kind werd opgetrokken. Het eerste kind krijgt substantieel meer omdat een eerste kind nu eenmaal duur is. De meeste gezinnen zijn tweeverdieners (in tegenstelling tot vroeger) waardoor de kinderopvang een serieuze hap uit het budget neemt. Ook hier voorziet de Vlaamse Regering een kleine tegemoetkoming.

Via sociale correcties wordt alles ingezet op de bestrijding van armoede. Door het systeem te vereenvoudigen en te koppelen zullen ook automatisch rechten toegekend worden. Dat zal zich voornamelijk laten voelen in de studiebeurzen.

Ook in het onderwijs werd een modernisering doorgevoerd met als basisprincipe 'tene quod bene' (behoud wat goed is). De vrijheid van elke school staat hierbij centraal waardoor men aan kwaliteit wint.

De provincies worden afgeslankt. Er wordt fors geknipt in het aantal 'postjes'. De helft minder raadsleden en een derde minder gedeputeerden is het resultaat. De bevoegdheden (welzijn, toerisme, sport...) worden ondergebracht bij de Vlaamse Gemeenschap of de gemeente. Ondertussen exporteerde Vlaanderen volgens het FIT in 2015 voor 300,6 miljard euro, het hoogste bedrag ooit. Bourgeois ontpopt zich als ambassadeur voor het Vlaamse bedrijfsleven in het buitenland.

Positieve effecten van de Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift ondanks Turteltaks

De (voornamelijk Franstalige) vakbonden mogen dan betogen en staken, maar ze moeten de discussie wel eerlijk voeren. In 2015 werden volgens de Nationale Bank ( NBB De Nationale Bank van België (NBB) is de Belgische centrale bank. Sinds de invoering van de euro is de NBB één van de deelnemers aan het Eurosysteem, waarvan de Europese Centrale Bank met zetel in Frankfurt het centrum is. De Nationale Bank van België is vandaag een naamloze vennootschap. De helft van de aandelen is in handen van de Belgische staat. NBB ) 37.500 nieuwe jobs gecreëerd. Anders dan de voorgaande jaren gaat het in 23.500 gevallen om private jobs, niet om overheidsjobs of jobcreatie via dienstencheques. Dit in tegenstelling tot de gesubsidieerde overheidsjobs die gecreëerd werden tijdens de vorige regeerperiode onder Di Rupo, waarmee men de problemen doorschoof naar de volgende generaties.

In het eerste kwartaal van 2016 waren er volgens de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB 55.489 jobaanbiedingen, bijna een kwart meer dan tijdens dezelfde periode in 2015 (en toen kenden we trouwens ook al een enorme stijging). Blijkbaar is dit geen eendagsvlieg, want uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) blijkt dat het aantal jobs in het eerste kwartaal van 2016 met 9.700 steeg tegenover het vierde kwartaal van 2015. Sinds de start van de federale regering in oktober 2014 kwamen er dus 64.700 jobs bij.

SD Worx rapporteerde op 30 mei dat 1 op 3 KMO's van plan is de komende maanden extra mensen aan te werven. Nog volgens SD Worx ligt de reden daarvoor bij de taxshift die door een verlaging van de loonlast bedrijven in staat te stelt mensen aan te werven. Een eerste beloftevolle invulling van de taxshift: jobs, jobs, jobs. Het aantal Vlamingen dat een eigen zaak wil starten ligt nu op 9 procent volgens onderzoek van de Vlerick Business School, in 2002 was dit maar 3 procent.

Recent berekent Voka Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is een Vlaamse werkgeversorganisatie, die meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt, goed voor 65% van de private werkgelegenheid. Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om samen te werken. VOKA : een modaal Vlaams gezin gaat er 90 euro per maand op vooruit dankzij de taxshift, en ondanks de (noodzakelijke) Turteltaks. Bovendien is de internationale economie nog steeds niet hersteld van de crisis. De verbetering komt er dus niet omdat we meesurfen op de golven van een groeiende economie, maar omdat de juiste keuzes werden gemaakt.

Dus zeggen dat hiermee de koopkracht van de mensen onderuit is gehaald, is populistische vakbondspraat. Het beschikbare inkomen van de Belg is er volgens de Nationale Bank, waar vakbondsman Rudy De Leeuw deel van uit maakt door in de regentenraad te zetelen, macro met 1,8 procent gestegen in 2015 tegenover 2014. Juister gesteld gaat de koopkracht van de mensen er globaal 1,3 procent op vooruit, want er zijn ook meer mensen voor dat globale beschikbare inkomen. Er zit verder 300 miljoen euro extra in de Welvaartsenveloppe Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. welvaartsenveloppe , het spaarpotje van de regering dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. Dus ondanks een Indexsprong België is een van de weinige landen die een automatische indexering kennen. Dat mechanisme zorgt ervoor dat de lonen en sociale uitkeringen steeds aangepast zijn aan de inflatie. Doordat met de levensduurte ook de lonen stijgen, ontstaat echter het risico op een loonhandicap, wat de concurrentiekracht ondermijnt. Een indexsprong, waarbij men de automatische indexaanpassing tijdelijk overslaat, biedt daarvoor een oplossing. indexsprong gaan we er niet op achteruit, in tegendeel.

Besparen voor de toekomst

Deze regering bespaart en zoekt geld. Ook dat klopt. Het overheidsapparaat is te duur en wordt langzaamaan ontvet (het Overheidsbeslag De totale overheidsuitgaven in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) van een land. Anders gezegd: het deel van het bbp dat naar de staat terugvloeit. Het Belgische overheidsbeslag behoort al tot de hoogste ter wereld en kan niet eindeloos blijven stijgen. Daarom zijn hervormingen nodig. overheidsbeslag daalde van 52 procent naar 51,2 procent van het Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. BBP ). Fraudeurs gaan eruit in weerwil van wat links de goegemeente wil laten geloven. Volgens vakbonden en oppositie is ons belastingsysteem nu plots helemaal onrechtvaardig, alhoewel ze het zelf jarenlang hebben kunnen uittekenen.

Dit jaar kon de BBI in vier maanden al meer innen dan in heel 2015. In april stond de teller al op 228 miljoen euro. In 2015 werd in een heel jaar 220,2 miljoen opgehaald, in 2014 241 miljoen en in 2013 224, 8 miljoen. Duidelijke cijfers.

Met al die vakbondsretoriek zou men haast vergeten dat we één van de hoogste niveaus van Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk ter wereld hebben. Men doet alsof er geen Vermogensbelasting Een directe belasting die geheven wordt op het vermogen, ongeacht de inkomsten die men eruit verkrijgt. Terwijl een vermogen vroeger hoofdzakelijk onroerend goed omvatte, bestaat het vandaag vooral uit aandelen en obligaties. Het nadeel van zo’n belasting is de mobiliteit van vermogens, die tot fiscaal toerisme leidt. Daarbij komt dat die inkomsten al eens werden belast. Om die reden wordt de kosten-batenanalyse van een vermogensbelasting vaak betwist, ook door de N-VA. vermogensbelasting bestaat in dit land. Maar ook op vlak van vermogensbelasting staan we, afhankelijk van de bron, op plaats 3 of 4. En opnieuw wil dit niet zeggen dat we niet moeten verder werken aan een rechtvaardig belastingsysteem. Geloof me vrij, mocht de magische knop bestaan die de superrijken het geld uit de zak kan kloppen, we hadden het met N-VA al lang gedaan. Helaas is het grootkapitaal vluchtig. Vraag het maar aan de Fransen.

We moeten trouwens vaststellen dat de socialisten de afgelopen 30 jaar die knop ook niet gevonden hebben. Want we moeten de torenhoge schuld die vooral onder paarsgroen in hoogconjunctuur nooit doortastend werd aangepakt, wegsaneren in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Toch kondigt er zich al een klein positief geluid aan: de diensten van de schatkist verwachten dat de staatschuld vanaf 2016 zal beginnen dalen.

De meest gecontesteerde maatregel is wellicht dat we met zijn allen langer zullen werken. Dit gaat echter niet om de afbouw van ons sociaal systeem. Integendeel, het zorgt er juist voor dat we weer genoeg zuurstof in het systeem pompen. We leven ook alsmaar langer (gelukkig maar). Door onze verantwoordelijkheid op te nemen, garanderen we dat de pensioenen in de toekomst op niveau blijven. Wat de vakbonden nu vertellen in het onderwijs, is op zijn minst onethisch. We gaan langer werken op ons pensioen te garanderen. Dit in tegenstelling tot Michel Daerden (PS). Hij vond dat u niet langer hoefde te werken, maar hij "garandeerde" tegelijk dat de pensioenen veilig waren tot... 2015.

Scheiden?

Dus als Franstalige cipiers staken, als de scheiding der machten geschonden worden omdat Franstalige rechters staken tegen de uitvoerende macht (de regering), als vooral Franstaligen het spoor blokkeren, als vooral de Franstaligen de openbare diensten lam leggen, kunnen we enkel concluderen dat dit politieke stakingen zijn die de uitkomst van de democratische beslissingen twee jaar geleden niet aanvaarden.

En weet u, ik heb daar een zeker begrip voor. In de periode 2010-2014 was er een Vlaamse minderheidsregering. Nu is er een Franstalige minderheidsregering en voelen de Franstaligen zich blijkbaar gepakt. Het kan niet links genoeg in Franstalig België. Dan stel ik me de vraag: Waalse vrienden, willen jullie misschien scheiden? Wie zouden wij zijn om dat gesprek uit de weg te gaan?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is