Toespraak Bart De Wever: "Voor een welvarend, solidair en veilig Vlaanderen"

Door Bart De Wever op 17 september 2017, over deze onderwerpen: N-VA
Bart De Wever speech familiedag

Beste vrienden en vriendinnen,

Beste familieleden van de N-VA,

Een partijvoorzitter moet van alle markten thuis zijn. Vorig jaar was ik de opwarmer voor K3. Dit jaar doe ik het voorprogramma van de Romeo's. De weinige dames die nog niet in katzwijm zouden zijn gevallen door mijn verschijning, zullen dus straks nog wel voor de bijl gaan. Maar voor het zo ver is, wil ik kort en krachtig nog eens duidelijk maken waar het voor ons om gaat. In 2014 hebben wij van premier Di Rupo een land in handen gekregen met een deficit van meer dan 12 miljard per jaar, met een negatieve handelsbalans, met een krimpende private tewerkstelling en met groeiende overheidsuitgaven. Een land waarin vragen over de toekomst van de pensioenen werden beantwoord met een Zilverfonds In 2001 opgericht onder de paars-groene regering-Verhofstadt, met als doel reserves aan te leggen om de kosten van de vergrijzing - de sterke stijging van het aandeel ouderen in de bevolking - op te vangen. Het Zilverfonds zou in principe gespijsd worden met begrotingsoverschotten, maar werd in de praktijk vooral gevuld met eenmalige ontvangsten. Bovendien werden er geen reële middelen gestort, maar beleggingen aangegaan in de eigen Belgische staatsleningen. Vandaar ook de kritiek dat het hier niet om een werkelijke spaarpot ging, maar om een lege doos. De regering-Michel doekte het Zilverfonds op en willigde zo een oude eis van de N-VA in. Zilverfonds zonder fondsen of met gewauwel over een witboek en een groenboek. Een land dat het putje geworden was van de massa-immigratie naar Europa. Met een snel-Belgwet die de soepelste nationaliteitswetgeving ter wereld was, met een collectieve regularisatie die werd doorgevoerd bovenop de continue en talloze individuele regularisaties. Een land dat geen enkel beleid voerde tegenover radicalisering. Een land van waaruit jihadisten vrijuit mochten vertrekken naar Syrië of in Molenbeek ongestoord hun terroristische plannen konden smeden. Een land zonder veiligheidscultuur, waarin de politiediensten slecht gestructureerd werden en waarin defensie alleen diende om plat te besparen. Een land waarin het prille Vlaamse discours rond Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering nog vaak werd afgedaan als racisme en waarin zelfschaamte werd aangepraat als iemand respect durfde vragen voor onze manier van leven.

Beste vrienden,
Dat land bestaat niet meer. De N-VA vroeg en kreeg een mandaat van de Vlaamse kiezer voor de kracht van Verandering. Vandaag leven wij in een land waar de private tewerkstelling op het hoogste peil ooit is en waar we moeite hebben om de vacatures in Vlaanderen ingevuld te krijgen. Een land met een positieve handelsbalans, een economische groei in Vlaanderen van meer dan twee procent en een Vlaamse export op recordniveau. Een land waarin het Overheidsbeslag De totale overheidsuitgaven in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) van een land. Anders gezegd: het deel van het bbp dat naar de staat terugvloeit. Het Belgische overheidsbeslag behoort al tot de hoogste ter wereld en kan niet eindeloos blijven stijgen. Daarom zijn hervormingen nodig. overheidsbeslag traag maar gestaag wordt afgebouwd en waarin Vlaanderen zijn begroting al in evenwicht heeft. Een land waarin de nettolonen flink gestegen zijn, de vennootschapsbelasting zal dalen en de koopkracht er op vooruit gaat. Een land waarin eindelijk hervormingen worden doorgevoerd om de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid ook in de toekomst voor iedereen veilig te stellen. Een land met veel strengere regels inzake nationaliteit en regularisatie, een land waar criminele illegalen niet langer worden geregulariseerd maar worden gerepatrieerd. Een land dat nog altijd graag mensen verwelkomt, maar dan wel met zin voor realisme en rechtvaardigheid, en in Vlaanderen met zorg voor inburgering. Een land waar de criminaliteit fors is gedaald en waar dag na dag wordt getimmerd aan de heropbouw van een veiligheidscultuur. Een land waarin onze militairen ook de eigen bevolking helpen beschermen en daarvoor al onze dank en respect iedere dag verdienen. We leven bovendien intussen in een Vlaanderen waarin het onderwijs wordt hervormd zonder de kracht en kwaliteit ervan te verkwanselen, waarin het binnenlands bestuur eindelijk wordt hervormd en versoberd, waarin een recordbedrag wordt geïnvesteerd in sociale woningen, waarin die sociale woningen worden toegewezen aan wie ze echt nodig heeft en waarvoor er ook een taaltest wordt gevraagd. Een Vlaanderen dat ook volop investeert in welzijn, innovatie en mobiliteit – inclusief de Oosterweel-knoop die we na 20 jaar hebben doorgehakt. Een Vlaanderen, ten slotte, dat eindelijk een echt beleid voert rond dierenwelzijn en dat het onverdoofd slachten heeft verboden.

Ja, beste vrienden, we leven vandaag al in een ander land, een beter land: de Verandering werkt. Geert, Liesbeth, Ben en Philippe. Jan, Johan, Steven, Theo, Elke en Zuhal. Bedankt voor het geleverde werk. Het werk was niet gemakkelijk. Het wordt ons bij momenten zelfs van allerlei kanten heel moeilijk gemaakt. We moeten als N-VA'ers continu spitsroeden lopen. Daarom vraag ik u om u niet te laten ontmoedigen. Want we zijn nog maar pas begonnen aan onze tocht. Sociaal-economisch zijn nog heel wat hervormingen nodig om de schulden van het verleden af te bouwen, om onze welvaart verder te laten ontplooien en om onze pensioenen en onze gezondheidszorg ook morgen en overmorgen sociaal en zeker te houden. Op de grote kleurvakbonden hoeven we daarbij niet te rekenen. Die kijken naar de eigen navel, zaaien paniek en staken zonder enig besef van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar helaas is ook elders de moed om de nodige hervormingen te verdedigen soms ver te zoeken. Het zal van ons en van ons alleen afhangen. Wie een welvarend en solidair Vlaanderen wil, roep ik op om onze rangen te versterken.

Inzake veiligheid en terreur blijven de uitdagingen groot. Internationale samenwerking en uitwisseling van gegevens uitbouwen tegen terreurnetwerken en de internationale misdaad.

De verdere reorganisatie van onze politiediensten. De heropbouw van onze defensie. Het aanscherpen van onze wetgeving en ook de instrumenten van justitie om daadwerkelijk en snel te kunnen straffen. De strijd tegen drugshandel en de maatschappelijke ontwrichting die ermee gepaard gaat. Het versterken van de greep van lokale bestuurders op hun eigen gemeenten via bestuurlijke handhaving. Ook hier zal het van ons en van ons alleen afhangen. De linkse kerk predikt nu al dagelijks hel en verdoemenis over onze realisaties inzake veiligheid en verkettert alles wat we vragen. Wie een veilig Vlaanderen wil, roep ik op om onze rangen te versterken.

En dan is er onze Vlaamse identiteit, onze manier van leven. Ook hier is er nog veel te doen en is de tegenstand buitengewoon fel. Wij geloven in gemeenschapsvorming, dat is de kern van onze ideologie. En wij geloven dat het cement van een moderne gemeenschap het burgerschap is, een burgerschap gebouwd op identiteit. Vlaanderen is een gastvrij land waarin ons burgerschap kan worden verworven en vervolgens gebruikt als een trampoline om alle dromen waar te maken. Zuhal, jij bent er het levende bewijs van. En het is een schande dat een zogenaamde kwaliteitskrant een podium biedt aan mensen die je uitschelden voor Dash-poeder omdat je het hebt waargemaakt als burger van ons land, als Vlaming, als N-VA-lid waar we fier op zijn. De zelfschaamte en het cultuurrelativisme regeren nog altijd in intellectueel Vlaanderen. Wie niet meedoet met het opengrenzenbeleid en het cultiveren van mensen in hun rol van eeuwig slachtoffer, wordt afgedaan als een slechte mens. Wie durft zeggen waar het op staat, wordt met de grond gelijk gemaakt. Welnu, wij laten ons niet intimideren. Wij brengen een heel klare boodschap: wie lid wil worden van een club, moet de spelregels van die club aanvaarden. En die spelregels van ons burgerschap zijn gefundeerd op de normen en waarden van de Verlichting, die onze samenleving steeds dieper inkleuren.

En dus neen. Neen, wij gaan niet terug discussiëren over de gelijkheid van man en vrouw, over de scheiding van Kerk en Staat of over onze burgerlijke rechten en vrijheden. Neen, wij aanvaarden niet meer dat mensen op hun geaardheid worden beoordeeld. Neen, wij aanvaarden niet dat godsdienstige regels zouden voorgaan op burgerlijke regels. Neen, het is geen discriminatie als een overheid neutraliteit oplegt. En neen, wij hebben geen énkel begrip voor gewelddadig extremisme. En ja, wij zijn strak in deze standpunten, precies omdat we geloven dat we alleen op deze manier iederéén vooruit zullen helpen die in Vlaanderen een goede toekomst wil uitbouwen. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, roep ik op om onze rangen te versterken.

Beste vrienden,
Een welvarend en warm Vlaanderen, een veilig Vlaanderen en een sterke gemeenschap gefundeerd op onze Vlaamse identiteit. Dat is ons streven. En het blijft voor ons een evidentie dat we dit streven slechts volledig kunnen verwezenlijken in een zelfstandig Vlaanderen. Laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Iedere kiezer moet weten waar wij voor staan en moet weten dat Vlaanderen het enige instrument is om onze dromen finaal te realiseren. Alleen zelfbestuur zal ons werk veilig stellen. Wie een zelfstandig Vlaanderen wil, roep ik op om onze rangen te versterken.

Vrienden, ik reken op u allemaal. Binnen een jaar staan we voor de lokale verkiezingen en niet veel later voor de Vlaamse, federale en Europese. Gebruik alstublieft elke dag vanaf nu om iedereen te overtuigen van onze boodschap.

Kiezen voor de N-VA, is kiezen voor:

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR WELVAART

VEILIGE THUIS

VLAAMSE IDENTITEIT

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is