Met de ondertekening van die engagementsverklaring moet een nieuwkomer zich engageren om de fundamentele waarden en verworvenheden van Europese burgers te respecteren.

Meer specifiek gaat het om:

  • de gelijkheid van man en vrouw,
  • de vrijheid van meningsuiting,
  • het respect voor de seksuele geaardheid,
  • de vrijheid van religie of levensovertuiging,
  • de scheiding van godsdienst en staat,
  • het aanvaarden van de democratische waarden en de soevereine rechtsstaat.

De weigering om dit engagement aan te gaan kan ook worden meegenomen in de beoordeling van de asielaanvraag door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

Tijdelijk verblijfsrecht

Zoals al eerder aangekondigd, zijn ook de regels voor verblijf en gezinshereniging strenger geworden. Voortaan krijgen erkende vluchtelingen de eerste vijf jaar slechts een tijdelijk verblijfsrecht toegekend. “Vroeger was dat meteen definitief. België was een van de weinige landen die dat deed”, verduidelijkt Francken.

Wanneer de wettelijke behandelingstermijn voor een aanvraag tot gezinshereniging verstreken is zonder dat er een beslissing werd genomen, wordt het verblijf automatisch toegekend. Voor onderdanen van een land dat niet behoort tot de Europese Unie, de zogenoemde derdelanders, wordt die termijn nu opgetrokken van zes naar negen maanden. Dankzij die nieuwe maatregel krijgen de bevoegde diensten meer tijd om het dossier grondig te onderzoeken en onterechte goedkeuringen te vermijden. “De hoge instroom van asielzoekers brengt mogelijk ook een stijging in het aantal aanvragen tot gezinshereniging met zich mee. We treden proactief op en zorgen er zo voor dat de bevoegde instanties meer tijd krijgen om de grondige behandeling van de aanvragen te blijven garanderen. De kwaliteit van de beslissingen blijft prioritair”, stelt de staatssecretaris.

Ten slotte krijgen de medewerkers van Fedasil nu ook een snelle toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. “Dat zal hen toelaten om de kosten voor opvang geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van asielzoekers die werken”, besluit Francken.