Kamerlid Darya Safai weet dat geweld in de asielcentra niets nieuws is. “Tijdens de vorige legislatuur werden daarom al enkele maatregelen ingevoerd. Nieuwe en strengere sancties moesten de veiligheid van bewoners en medewerkers in de opvangstructuren garanderen, waaronder als ultieme sanctie de uitsluiting van het recht op opvang. Een centrum-directeur kan dat onmiddellijk beslissen bij ernstige gevallen van fysiek of seksueel geweld, maar die sanctie kan pas uitwerking hebben nadat ze wordt bevestigd door de directeur-generaal van Fedasil. We stellen vast dat die mogelijkheid onderbenut wordt. Op het terrein is immers gebleken dat de 131 rellen die in de asielcentra voorvielen samen slechts resulteerden in één definitieve uitsluiting uit de opvang. Die schroom moeten we echt voorbij. Veiligheid is een mensenrecht en dat geldt bij uitstek voor kandidaat-vluchtelingen, waaronder kwetsbare gezinnen.”

Nederland toont de weg voor asielzoekers met psychische problemen

Volgens Kamerlid Theo Francken is een groot deel van de geweldincidenten in de centra te wijten aan psychologische problemen bij bewoners. “In Nederland worden asielzoekers met psychische problemen die overlast veroorzaken aan hun medebewoners daarom overgebracht naar een apart asielcentrum, de ‘intensief begeleide opvang’. Wie het als asielzoeker in Nederland te bont maakt, kan ook doorverwezen worden naar een aparte ‘handhaving- en toezichtlocatie’. Dat systeem zorgt voor een veel betere begeleiding, waardoor in de reguliere centra de bewoners opnieuw de rust en veiligheid krijgen waar ze recht op hebben. Daar moet ook bij ons werk van gemaakt worden.”

Aanranding en verkrachting moeten altijd leiden tot definitieve uitsluiting van opvang

Kamerlid Darya Safai merkt nog op dat ook de cijfers voor seksueel geweld onrustwekkend snel stijgen. “Ten aanzien van zulke feiten pleiten wij voor nultolerantie. Aanranding en zeker verkrachting moeten altijd resulteren in een definitieve uitsluiting van de opvang. Daarenboven moet er ook meer ingezet worden op opvolging en slachtofferbegeleiding. Het is ontoelaatbaar dat meisjes, vrouwen, homo’s en kinderen seksueel geïntimideerd worden in onze asielcentra. Daarom vragen wij aan de staatssecretaris dat hij minstens eenmaal per jaar een stand van zaken komt geven over dit geweldsfenomeen voor de bevoegde Kamercommissie. Dat laat toe om de evolutie te bestuderen en om beleidsmatig bij te sturen daar waar nodig.”

Een N-VA-resolutie met deze maatregelen wordt donderdag in overweging genomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.