Regering moet verder hervormen en minder uitgeven

Door Peter Dedecker op 14 juni 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Pensioenen, Belastingen, Financiën, Federale begroting

Na de Europese Commissie en het IMF, de OESO en het Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut. Het Planbureau maakt studies en vooruitzichten over sociaal-economische en ecologische beleidsvraagstukken.  Het stelt zijn wetenschappelijke deskundigheid ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.  Planbureau verwacht nu ook de Nationale Bank van België ( NBB De Nationale Bank van België (NBB) is de Belgische centrale bank. Sinds de invoering van de euro is de NBB één van de deelnemers aan het Eurosysteem, waarvan de Europese Centrale Bank met zetel in Frankfurt het centrum is. De Nationale Bank van België is vandaag een naamloze vennootschap. De helft van de aandelen is in handen van de Belgische staat. NBB ) dit en de komende jaren een hogere economische groei: 1,6 procent, om precies te zijn. Ter vergelijking: vorig jaar bedroeg die groei 1,2 procent. Al die instellingen loven ook de hervormingen die geleid hebben tot meer jobs en meer koopkracht. Desondanks blijft de begroting met een gat van miljarden euro’s een zorgenkind. “We moeten dan ook verder blijven snoeien in de uitgaven en mogen de hervormingstrein niet laten stilvallen”, zegt Kamerlid Peter Dedecker.

De OESO loofde expliciet de belastingverlagingen in de taxshift van 8 miljard euro als motor voor jobs en koopkracht. De NBB ziet het reëel beschikbare inkomen van de gezinnen dit jaar alvast toenemen met 1,5 procent en de komende jaren met 2,3 en 2,2 procent. Samen is dat dus 6 procent, bovenop prijsstijgingen door de Inflatie De stijging van het algemene prijspeil. De originele betekenis (letterlijk: ‘opblazen’) is monetaire inflatie, wat inhoudt dat de geldhoeveelheid toeneemt. Vandaag wordt met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld. Dat wil zeggen een impliciete geldontwaarding. Daardoor daalt de koopkracht. inflatie . “Werken lonend maken, daarmee vervullen we een van onze belangrijkste verkiezingsbeloftes”, aldus Dedecker. Samen met de flexibilisering van de arbeidsmarkt resulteert die taxshift volgens de Nationale Bank in meer dan 200.000 netto bijkomende jobs tijdens deze regeerperiode: “een fenomenale prestatie in historisch perspectief”, beklemtoont Dedecker. De volgende jaren komt die helemaal op kruissnelheid, met een verdere verlaging van de personenbelasting.

Begrotingstekort blijft uitdaging

De grootste uitdaging blijft het begrotingstekort. Net als de voorbije jaren wegen de extra uitgaven voor pensioenen en andere stelsels in de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid zwaar door. “We moeten het momentum van de aantrekkende groei ten volle grijpen, en mogen die niet fnuiken met nieuwe belastingen. Tegelijk moeten we verder hervormen, onder meer in de sociale zekerheid, om de factuur voor de komende generaties niet te bezwaren. De nalatigheid van vorige regeringen liet de pensioenuitgaven ontsporen en de voorbije vijf jaar stijgen met 8 miljard euro tot zo’n 10 procent van ons Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp . De pensioenhervorming van deze regering halveerde de toekomstige extra factuur. Op die manier moeten we verder gaan in de gehele sociale zekerheid”, besluit Dedecker.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is